Các Điều ước/Công ước quốc tế quan trọng

– Điều ước quốc tế là văn bản thỏa thuận được ký kết giữa các chủ thể của luật pháp quốc tế (quốc gia và tổ chức quốc tế) và được điều chỉnh bằng luật quốc tế, bất kể tên gọi của văn bản thỏa thuận đó là gì.

  • Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

– Công ước quốc tế là văn bản do một nhóm nước thoả thuận và cùng cam kết thực hiện, trong đó quy định những việc cần tuân theo và những điều cấm thi hành, liên quan đến một lĩnh vực nào đó,  nhằm tạo ra tiếng nói chung, thống nhất về hành động và sự hợp tác trong các nước thành viên.

– Công pháp quốc tế là Hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lý quốc tế được các quốc gia và các chủ thể khác thỏa thuận, xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thông qua đấu tranh và thương lượng nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau và trong trường hợp cần thiết được đảm bảo thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hoặc toàn bộ do chính các chủ thể luật quốc tế thực hiện. > Điều chỉnh trên tư cách NHÀ NƯỚC)

Tư pháp quốc tế là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. (Quan hệ có yếu tố nước ngoài: là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài với các sự kiện pháp lý có căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt ở nước ngoài). > Điều chỉnh trên tư cách DÂN SỰ)


 

1) Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao

Công ước về quan hệ ngoại giao quốc tế này được các quốc gia ký kết ngày 18/4/1991 tại Thủ đô Viên của nước Áo. Theo đó thiết lập thỏa thuận các quy định về quan hệ ngoại giao, giữa các cơ quan đại diện ngoại giao thường trú tại các quốc gia với nhau.

Việt Nam tham gia Công ước này ngày 26/08/1980

2. Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự 

Công ước được ký kết tại thủ đô Viên nước Áo vào 1963 quy định các trường hợp cơ quan lãnh sự và viên chức lãnh sự được hưởng ưu đãi, miễn trừ theo quan hệ lãnh sự và ngoại giao.

Việt Nam tham gia Công ước này từ ngày 08/10/1992

3. Công ước Viên Luật về Điều ước quốc tế 1969

Là Điều ước quốc tế đa phương quy định những nguyên tắc cơ bản về việc ký kết, hiệu lực bảo lưu thi hành, giải thích, bổ sung, sửa đổi, giải quyết tranh chấp về điều ước, chấm dứt hiệu lực các điều ước quốc tế và một số thủ tục khác liên quan đến việc lưu chiểu, thông báo, công bố và đăng ký điều ước quốc tếdược ký kết giữa các quốc gia với nhau.

3a. Công ước quốc tế buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) 1973

Các quốc gia tham gia công ước nhận thức rằng: những loài động vật và thực vật hoang dã với vẻ đẹp phong phú và đa dạng của chúng là một phần không thể thay thế của những hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất, chúng phải được bảo vệ cho thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau.

Việt Nam ban hành danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES 24/12/2017

4. Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ( CISG -Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

Là một hiệp ước quốc tếquy định một luật mua bán hàng hóa quốc tế thống nhất. Là một trong những pháp luật quốc tế thống nhất thành công nhất. CISG cho phép nhà xuất khẩu tránh vấn đề lựa chọn pháp luật, CISG thừa nhận việc  “chấp nhận các quy tắc nội dung mà các bên ký kết hợp đồng có thể dựa vào, trong đó gồm tòa án, trọng tài viên, các phương thức giao hàng, thanh toán… ”

Việt Nam là thành viên thứ 84 gia nhập công ước này từ 1/1/2017

5. Công ước Viên về luật điều ước giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế năm 1986 

6. Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 2001

Là hiệp ước quốc tế về môi trường, được ký vào năm 2001 và có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2004. Công ước Stockholm có mục đích loại bỏ hoặc hạn chế sản xuất và sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (persistent organic pollutant – POP).

Việt Nam phê duyệt và tham gia ngày 25.8.2006

7) Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp quốc 2003

United Nations Convention against Corruption; viết tắt: UNCAC) đã được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 31 tháng 10 năm 2003 (Nghị quyết 58/4). Công ước quy định những quy ước và chuẩn mực chung về các vấn đề chính bao gồm:
Công tác phòng chống – Hình sự hóa tội phạm tham nhũng – Thu hồi tài sản bị thất thoát – Hợp tác quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật.

VN đã phê chuẩn Công ước này ngày 3 tháng 7 năm 2009