DANH SÁCH LUẬT – VĂN BẢN PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẦY ĐỦ

DANH SÁCH LUẬT ĐẦY ĐỦ (Thứ tự ABC)
(Dự thảo VBPL)

06/2013/NĐ-CP: Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

39/2016/NĐ-CP: quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động >Biễu mẫu PL báo cáo, thông báo…

37/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (1% BHTNLĐ thuộc Luật ATVSLĐ quỹ thành phần của Luật BHXH) > Từ 1/6/2017 NSDLĐ đóng 0,5% BHTNLĐ theo 44/2017/NĐ-CP

19/2016/TT-BYT: quản lý vệ sinh lao động sức khỏe NLĐ.

07/2016/TT-BLĐTBXH: đánh giá báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

25/2013/TT-BLĐTBXH: chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật lao động làm việc nguy hiểm độc hại

38/2018/TT-BNNPTNT quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05/2018/TT-BYT:  Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

115/2018/NĐ-CP thay thế 178/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

15/2018/NĐ-CP: thay thế 38/2012/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm (gồm biểu mẫu)

04/2017/TT-BTP: bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. ( 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT;  20/2014/TT-BTP các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường)

52/2015/NĐ-CP: Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

110/2004/NĐ-CP: Về công tác văn thư;thẩm quyền ký văn bản QPPL

34/2016/NĐ-CP: thay thế 24/2009/NĐ-CP: quy định biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật.

VBHNNĐ 09/2010/NĐ-CP SĐBS  110/2004/NĐ-CP  về công tác văn thư

01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày VBHC (QUY ĐỊNH CHUNG) > Kèm phụ lục biểu mẫu

25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Chính phủ, Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ (QUY ĐỊNH RIÊNG); Biểu mẫu

2016/NĐ-CP: về quản lý và sử dụng con dấu (cơ quan NN, chính trị xã hội, Luật sư, công chứng, HTX, chứng khoán, bảo hiểm)

52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

02/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

07/2007/TT-BVHTT: hướng dẫn việc cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo

51/2002/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

143/2018/NĐ-CP:  quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Luật BHXH 2014Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHX ;
47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động;
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;
Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

18/2017/TT-BLĐTBXHhướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

1660/BHXH-THU: công văn hướng dẫn thực hiện thu BHXH, BHYT đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày (không tham gia BHYT)

959/QĐ-BHXH thay thế 111/QĐ-BHXH, bãi bỏ Đ1 1018/QĐ-BHXH

619/TB-BHXH: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm BHXH TP.HCM 2016 theo Quyết định 60/2015/QĐ-TTg quản lý tài chính bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp

21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

959/QĐ-BHXH Về thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015

115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc 2014; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn các chế độ, phụ cấp, thâm niên… Mẫu biểu BHXH

08/2015/QĐ-TTg: Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

34/2013/TT-BYT: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

103/2012/NĐ-CP: Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã, Tổ Hợp Tác, Trang Trại, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Và Các Cơ Quan, Tổ Chức Có Thuê Mướn Lao Động

Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 127/2008/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đội bổ sung 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 2012

Quyết định 1111/QĐ-BHXH Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

86/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hộivà trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

127/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

94/2006/NĐ-CP Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 2006

205/2004/NĐ–CP_49/2013/NĐ-CP: Quy định thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Thang bảng lương

146/2018/NĐ-CP: hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

39/2018/TT-BYT: thay thế 15/2018/TT-BYT:  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế t

4955/BHXH-ST: V/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018

02/2017/TT-BYT: mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc BHYT chi trả

Công văn 3334/BHXH-BT V/v hoàn trả tiền đóng BHYT

37/2015/TTLT-BYT-BTC: bảng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh BHYT

28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

40/2015/TT-BYT hướng dẫn  105/2014/NĐ-CP: chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (thay thế 37/2014/TT-BYT)

1314/2014/QĐ-BHXH: mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (số 1 ưu tiên cao nhất)

43/2013/TT-BYT: Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

34/2013/TT-BYT: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (thay thế 33/TT-LB)

QĐ xxx/BLĐTBXH: danh mục các ngành nghề độc hại nguy hiểm

59/2016/QĐ-TTg:  về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật
trong ngành giáo dục và đào tạo,

144/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

124/2015/NĐ-CP: SĐBS 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

19/2012/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

35/2015/QĐ-TTg sđbs 02/2012/QĐ-TTG: danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký (mẫu hợp đồng) hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1206/2016/NQ-UBTVQH13: về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

01/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 30/2015/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

34/2018/NĐ-CP (về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.)

09/VBHN-NHNN hợp nhất 07/2015/TT-NHNN và 13/2017/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

53/2017/TT-BTC hướng dẫn 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

VBHN thông tư 19/2013/TT-NHNN14/2015/TT-NHNN  – 08/2016/TT-NHNN  – 09/2017/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

14/2014/TT-NHNN SĐBS 02/2013/TT-NHNN:  về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

VBHN quyết định 18/2007/QĐ-NHNN 493/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

11/2013/TT-NHNN: cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP: <=6%/năm

CTCTD đc thỏa thuận chi tiết với KH mức lãi suất vay/huy động vốn: K2Đ91LCTCTD.
+ K2Đ13 39/2016/TT-NHNN: thảo thuận ko quá 20%/năm theo BLDS2015
+ K1Đ1 1425/QĐ-NHNN về lãi suất. 277/2017/QĐ-NHNN: 6,5%-7%/năm:cho vay SXKD

VBHN18/2019/TT-NHNN và  43/2016/TT-NHNN: cho vay tiêu dùng của công ty tài chính (lãi suất, hợp đồng, nhắc nợ… theo QĐ NHNN)

2868/2010/QĐ-NHNN lãi suất 9%/năm

102/2017/NĐ-CP: về đăng ký biện pháp bảo đảm HL/10/2017 (thay thế 83/2010/NĐ-CP)

42/2017/QH14: thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

25/2016/TT-NHNN SĐBS 11/2013/TT-NHNN cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP

70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

222/2013/NĐ-CP: Về thanh toán bằng tiền mặt

05/2010/NĐ-CP Quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

VBHN về giao dịch bảo đảm 11/2012/NĐ-CP SĐBS 163/2006/NĐ-CP Về giao dịch bảo đảm (và 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm)

104/2007/NĐ-CP: Về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

4274/NHPT-PC năm 2007: thực hiện bảo đảm tiền vay trong các hoạt động tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu

01/VBHN-BNV/2016: Về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang.

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

02/2007/TT-BNV: hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

VBHNNĐ 02/NĐHN-BNV/2019: về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

VBHNNĐ 63/201048/201392/2017/NĐ-CP; 61/2018/NĐ-CP: quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát thủ tục hành chính: Trách nhiệm CBCCVC trong thủ tục hành chính – một cửa liên thông

01/2018/TT-VPCP: hướng dẫn 61/2018/NĐ-CP: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính – 20/2015/TT-BTP hướng dẫn + Biểu mẫu

194/QĐ-UBND:  Bảng mô ta công việc CBCC (sở thông tin truyền thông) tỉnh Khánh Hòa – 2017

56/2015/NĐ-CP: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

150/2013/NĐ-CP: Về luân chuyển cán bộ công

06/2012/TT-BNV: hướng dẫn 112/2011/NĐ-CP: Về công chức xã, phường, thị trấn

05/2012/TT-BNV SĐBS 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của 24/2010/NĐ-CP 

102/2012/TT-BTC: chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

1820/BTĐKT-V: Quy định các chúc danh tương đương cán bộ lãnh đạo cấp  trung ương và địa phương

34/2011/NĐ-CP: Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

116/2010/NĐ-CP: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức

06/2008/QĐ-BNV,  : quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

730/2004/NQ-UBTVQH11: bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm soát

260-QĐ/TW: Về miễn/bãi/nhiệm chức vụ

29/2013/NĐ-CPSĐBS92/2009/NĐ-CP: Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã > 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện 92/2009/NĐ-CP

204/2004/NĐ-CP và 17/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung: về chế độ tiền lương  (thang bảng lương) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang – Download Bảng phụ lục. Thông tư HD 04/2005/TT-BNV: thâm niên vượt khung

150/2013/NĐ-CP SĐBS  158/2007/NĐ-CP: quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

03/2004/TT-BNV hướng dẫn 114/2003/NĐ-CP: về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

27/2003/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Nghị định 42/2014-NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

119/2011/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

120/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật phí SĐBS (Điều 51, 52, 53, 54, 55, 56 và Điều 57)  116/2005/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

07/2016/TT-BCA hướng dẫn 137/2015/NĐ-CP thi hành của Luật căn cước công dân

49/2019/NĐ-CP: quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

01/2016/TT-BCA: quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

08/2013/UBTVQH13: Pháp lệnh Cảnh sát cơ động

116/2010/NĐ-CP: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

27/2010/NĐ-CP: Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết. – Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều.

Bảng các chức danh tương đương cấp bậc trong lực lượng vũ trang nhân dân (CAND-QĐND): Luật CAND 2014

36/2009/NĐ-CP: về quản lý thuốc pháo, pháo các loại

1024/QĐ-BTP/2018: toàn bộ thủ tục hành chính về chứng thực (phí, lệ phí chứng thực) Sửa đổi 1 phần 257/2016/TT-BTC; 226/2016/TT-BTC (còn HL) thay thế 158/2015/TTLT-BTC-BTP

257/2016/TT-BTC:  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. thay thế

462/VBHN-BTP: Hợp nhất VB: 67/2015/NĐ-CP: sửa đổi  bổ sung 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (Luật sư, Công chứng viên), hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

4233/BTP-BTTP: V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở (được lựa chọn CCCT). 842/HTQTCT-CT: V/v quán triệt thực hiện một số quy định về chứng thực (UB cấp xã tránh rủi ro pháp lý) – Liên quan 23/2015/NĐ-CP

29/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

06/2015/TT-BTP: (thay thế 04/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng: Bồi dưỡng nghề (3 tháng), nghiệp vụ (24h) công chứng. Luật sư hành nghề 5 năm, tham gia bồi dưỡng nghề CC và tập sự 12 tháng….)

Bieu mau congchung.zip

20/2015/TT-BTP: hướng dẫn 23/2015/NĐ-CP thay thế 79/2007/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

04/2015/TT-BTP: SĐBS 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng viên

08/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

2104/QĐ-TTg: về quy hoạch tổ chức công chứng

247/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 360/QĐ-UBND: Chuyển giao tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch

11/2012/TT-BTP về Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2009/TTLT-BTP-BNV: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã (quy định chứng thực sơ yếu lý lịch K7,9Đ7)

93/2001/TTLT/BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực

11/2011/TT-BTP: về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (thi hành án, chứng nhận bào chữa, công chứng HĐ) – Phụ lục chi tiết

91/2008/TTLT-BTC-BTP:  Mức thu, quản lý và sử dụng phí công chứng

02/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.

79/2007/NĐ-CP: Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (thay thế 1 phần 75/2000/NĐ-CPvề công chưng, chứng thực)

04/2006/TTLT-BTP-BTNMT Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (toàn bộ biểu mẫu)

75/2000/NĐ-CP: Về công chứng, chứng thực

Quyết định 171/QĐ-TLĐ quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

191/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

88/2015/NĐ-CP SĐBS 95/2013/NĐ-CP: xử phạt trong lĩnh vực công đoàn (Nghị định Đầy đủ/Full)

>>> Điều lệ công đoàn 2008– Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn – Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về đóng phí công đoàn.

VBHN 27/2018/NĐ-CP sđbs 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Biểu mẫu + Phụ lục)

09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

15/2020/NĐ-CP thay thế 174/2013/NĐ-CP thay thế 63/2007/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (thông tin không chính xác trên mạng xã hội)

72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

97/2008/NĐ-CP: Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

28/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

27/2002/QĐ-BVHTT Ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet

09/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

33/2011/TT-BTTTT Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

08/2019/NĐ-CP: quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

01/2012/TT-BNG hướng dẫn   111/2011/NĐ-CP: về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. > Thủ tục hành chính

66/2015/TT-BCA: về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (đăng ký thường trú, nơi cư trú, chỗ ở hợp pháp…)

36/2014/TT-BCA: thay thế 81/2011/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. (thay thế 698/2007/QĐ-BCA-C11 việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú. thay thế 998/2001/QĐ-BCA(C11)

65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

698/2007/QĐ-BCA(C11) SĐBS 998/2001/QĐ-BCA: Ban hành 15 biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

VBHN Luật QH 2017 và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

09/2019/NĐ-CP: quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

1206/2016/NQ-UBTVQH13: về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

59/2012/NĐ-CP: Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

31/2017/TT-BYT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Về nhãn hàng hóa (Hiệu lực từ 1/6/2017)

phu luc 1.docx – (Xem nhanh) 41. Máy móc thiết bị cơ khí

phu luc 2.docx – (Xem nhanh)

phu luc 3.docx – (Xem nhanh)

phu luc 4.docx – (Xem nhanh)

phu luc 5.docx – (Xem nhanh)

02/2017/TT-BKHCN: sđbs 28/2012/TT-BKHCN : quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (BIỂU MẪU)

Nghị định 89/2006/NĐ-CP: Về nhãn hàng hoá (Hiệu lực: 13/03/2007 – 01/06/2017)

185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016)

124/2015/NĐ-CP: (HL từ: 05/01/2016)
SĐBS 185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016): quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

80/2013/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Dán nhãn hàng hóa)

Hợp nhất thông tư  30/2011/TT-BKHCN và 23/2007/TT-BKHCN  hướng dẫn chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; trình bày và thể hiện nội dung; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật

132/2008/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

 01/2016/TT-BNNPTNT thay thế  57/2012/TT-BNNPTNT thay thế54/2010/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

116/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 59/2011/NĐ-CPvề chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

108/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

76/2018/NĐ-CP: Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế, cấm chuyển giao

19/2019/NĐ-CP: về họ, hụi, biêu, phường thay thế 144/2006/NĐ-CP

08/2018/TT-BTP + biẻu mẫu: hướng dẫn 102/2017/NĐ-CP một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

102/2017/NĐ-CP: về đăng ký biện pháp bảo đảm. HL 15/10/2017 (thay thế 83/2010/NĐ-CP)

09/2016/TTLT-BTP-BTNMT+ Biểu mẫu: hướng dẫn đăng ký giao dịch bảo đảm/ĐK thế chấp quyền sử dụng đất 83/2010/NĐ-CP (hết hiệu lực)

52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (thi hành án, chứng nhận bào chữa, công chứng HĐ) – Phụ lục chi tiết

17/2010/NĐ-CP: Về bán đấu giá tài sản

VBHN 11/2012/NĐ-CP SĐBS 163/2006/NĐ-CP Về giao dịch bảo đảm (và 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm)

83/2010/NĐ-CP: Về đăng ký giao dịch bảo đảm

10/2009/UBTVQH12: Danh mục Lệ phí, án phí toà án

136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

144/2006/NĐ-CP: quy định về hình thức chơi họ, hụi, biêu, phường

138/2006/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Các Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Về Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài

58/2009/NĐ-CP: Quy định một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

151/2007/NĐ-CP: Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

100/2006/NĐ-CP: Quy định một số điều của Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

161/2009/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

05/2009/TTLT-BCA-BNG: Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

01/2004/NQ-HĐTP: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bị thay thế bởi 03/2006/NQ-HĐTP)

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

01/2003/NQ/HĐTP ngày 16/4/2003 của HĐTP- TANDTC hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự

38/2005/NĐ-CP: quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

149/2013/NĐ-CP: Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Công ước quốc tế về quyền trẻ em 1990

Danh sách các quốc gia có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp

Văn bản hợp nhất nghị định 1307/VBHN-BLĐTBXH 15/2019/NĐ-CP 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV: Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH: quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hanh theo 1956/QĐ-TTg

148/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN).

VBHN về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (quản lý-xử phạt)  175/2016/NĐ-CP sđbs 86/2013/NĐ-CP –  151/2018/NĐ-CP sđbs 1 số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính,

142/2018/NĐ-CP: sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 98/2010/NĐ-CP 61/2016/NĐ-CP  54/2010/NĐ-CP  106/2016/NĐ-CP 168/2017/NĐ-CP (du lịch), 79/2012/NĐ-CP biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu- 15/2016/NĐ-CP sđbs 79/2012/NĐ-CP – 103/2009/NĐ-CPvề VH công cộng

68/2019/TT-BTC hướng dẫn 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (căn cứ 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ)

27/2018/QĐ-TTg: Quyết định quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam > Chi tiết WL

42/2017/TT-BCA hướng dẫn  96/2016/NĐ-CP: điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Biểu mẫu:Lưu trú- Bảo vệ phải có Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ)

53/2017/TT-BTC hướng dẫn 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

VBHN thông tư 19/2013/TT-NHNN14/2015/TT-NHNN  – 08/2016/TT-NHNN  – 09/2017/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

VBHN nghị định 108/2018/NĐ-CP SĐBS  78/2015/NĐ-CP: thay thế 43/2010/NĐ-CP và 05/2013/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

02/2019/TT-BKHĐT SĐBS 20/2015/TT-BKHĐT: hướng dẫn 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp + Mẫu biểu

93/2017/TT-BTC SĐBS  119/2014/TT-BTC SĐBS 39/2014/TT-BTC  hướng dẫn các NĐ về thuế, về hoá đơn lẻ GTGT, HĐ bán hàng dịch vụ

215/2016/TT-BTC: mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP

35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)

96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

22/2015/QĐ-TTg: Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

10/2014/TT-BVHTTDL: hướng dẫn NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp thay thế 88/2006/NĐ-CP: Về đăng ký kinh doanh: đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

37/2014/QĐ-TTg Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

193/2013/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật HTX

151/2013/NĐ-CP: Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Doanh nghiệp nhà nước)

32/2013/TT-NHNN:quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục và một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh (thay thế 14/2010/TT-BKH) >>> Downloadcác mẫu phụ lục

52/2012/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

32/2011/TT-BTC: về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

33/2010/TT-BCA: Quy định điều kiện an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hướng dẫn 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Thay thế 02/2001/TT-BCA )

56/2009/NĐ-CP: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (định nghĩa)

52/2008/NĐ-CP: Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ

102/2010/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

151/2007/NĐ-CP: Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

39/2007/NĐ-CP: Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

100/2011/NĐ-CP: Quy định về việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

40/1994/NĐ-CP : Quy Chế Đặt Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Việt Nam Ở Nước Ngoài

Kiến thức về hóa đơn, mẫu hóa đơn (Phụ lục): 64/2013/TT-BTC – 51/2010/NĐ-CP

Danh mục hàng hóa cấm XNK: 12/2006/NĐ-CP

Cách hoạt động, lập hóa đơn, nộp thuế của đại lý/ủy thác: 65/2013/TT-BTC (sửa đổi 06/2012/TT-BT), 28/2011/TT-BTC

Nghị định 02/CP ngày 5 tháng 1 năm 1995 “Quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (vay cầm đồ lãi suất không quá 4,2% tháng)

126/2017/NĐ-CP: về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

26/2016/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn 51/2016/NĐ-CP thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

116/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 59/2011/NĐ-CPvề chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

196/2011/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần

45/2019/NĐ-CP thay thế 158/2013/NĐ-CP16/2012/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC: hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

66/2017/NQ-HĐND Đồng Nai: Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (căn cứ: 250/2016/TT-BTC: hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

46/2017/QĐ-UBND: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2015 – 2019 TẠI 64/2014/QĐ-UBND  VÀ 78/2016/QĐ-UBND

10/2019/QĐ-UBND thay thế  17/2018/QĐ-UBND: quy định hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Thường chỉ điều chỉnh với tổng tiền SDĐ tạm tính dưới 10-20-30 tỷ với khu đất giao không thông qua đấu giá (vì đấu giá thì sẽ có giá cao gần với thị trường (giá theo PP So sánh/thặng dư…)

03/2018/QĐ-UBND Đồng Nai: diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
– Đất ở (phi nông nghiệp) tại đô thị: 60m2 – 80m2 (phường/thị trấn-xã), Tối thiểu mặt tiền 4-5m; Đất ở tại nông thôn (xã): 100m2;
– Đất nông nghiệp: 500m2 – 1000m2 (phường/thị trấn-xã)

4627/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. (theo tờ trình UBND Long Khánh)

__________________________

06/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/2018/QĐ-UBND: đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

60/2017/QĐ-UBND(TPHCM): quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

15/2017/QĐ-UBND: trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Tổ chức bồi thường TĐC do UBND cấp huyện làm chủ tịch…Đ12)

102/2017/NĐ-CP: về đăng ký biện pháp bảo đảm. HL 15/10/2017 (thay thế 83/2010/NĐ-CP)

33/2017/TT-BTNMT* hướng dẫn 01/2017/NĐ-CP SĐBS 43/2014: Hướng dẫn chi tiết Luật ĐĐ và KDBĐS và SĐBS Thông tư 23/2014/TT-BTNMT / 24/2014/TT-BTNMT30/2014/TT-BTNMT: về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

VBHN01/2017/NĐ-CPSĐBS các NĐ 44/2014/NĐ-CP về giá đất;43/2014/NĐ-CPquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thủ tục)SĐBS 23/2014/TT-BTNMT / 24/2014/TT-BTNMT / 25/2014/TT-BTNMT>HL:3/3/2018): công nhận mua đất bằng giấy tay trước ngày 1/7/2014: Các 

02/2015/TT-BTNMT: hướng dẫn43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thủ tục)SĐ 23/2014/TT-BTNMT / 24/2014/TT-BTNMT / 25/2014/TT-BTNMT

64/2014/QĐ-UBND – Giá đất Đồng Nai 2015-2020;

52/2014/QĐ-UBND Đồng Nai về hạn mức đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; đất mộ tượng đài: Các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh không quá 200m2  (Đất giao để ở, để làm nhà trong hạn mức; Trường hợp cá nhân/tỏ chức có đất là đất ở ĐT/NN trên 200m2 do chuyển nhượng hoặc giao hợp pháp thì vẫn được xây dựng. Phần vượt hạn mức cũng áp dụng giá đất/tiền sử dụng tương ứng mức vượt hạn mức: Cao hơn giá đất theo quy định của UBND cấp tỉnh)

45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo, vùng biển, lòng đất, vùng trời. Biểu mẫu cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ

102/2014/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

37/2014/TT-BTNMT: hướng dẫn 47/2014/NĐ-CP: thay thế 197/2004/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

09/2018/QĐ-UBND: Ban hành Quy định về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

34/2014/TT-BTNMT:  quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Mẫu Phiếu yêu cầu, hợp đồng khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu đất đai.

29/2014/TT-BTNMT*: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phụ lục /biểu mẫu/mã đất (ký hiệu đất): Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia” 

28/2014/TT-BTNMT: về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. (Phụ lục giải thích các loại đất)

25/2014/TT-BTNMT: quy định về bản đồ địa chính

24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ địa chính – BIỂU MẪU PHỤ LỤC (ĐK GCN)

23/2014/TT-BTNMT: Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất–MẪU BIỂU

43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thay thế: 181/2004, 17/2006/NĐ-CP84/2007/NĐ-CP69/2009/NĐ-CP , 88/2009/NĐ-CP. Các thủ tục ĐK đất đai:

SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 VÀ 2013

104/2014/NĐ-CP: Quy định về khung giá đất >>>Phụ lục

45/2014/NĐ-CP: về thu tiền sử dụng đất.

44/2014/NĐ-CP phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất (Thông tư 36/2014/TT-BTNMT phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

126/2013/NĐ-CP về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân

76/2014/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền, miễn giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất > Kèm phụ lục

55/2013/TT-BTNMTquy định về thành lập bản đồ địa chính. > Biểu mẫu kỹ thuật bản đồ địa chính + Bảng các mã đất, ký hiệu loại đất “Ký hiệu loại đất theo mục đích sử dụng đất”

50/2013/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất

45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

84/2007/NĐ-CP: Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

69/2009/NĐ-CP: Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

38/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

17/2006/NĐ-CP Sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và 187/2004/NĐ-CP

42/2012/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

88/2009/NĐ-CP: Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai

205/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (có hiệu lực 10/01/2013)

05/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn trường hợp được ưu đãi sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, VH, TDTT, KHCN, môi trường, XH, DS-GĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

181/2004/NĐ-CP: Về thi hành Luật Đất đai 2004

Quyết định 118/TTg/1996 của về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 118/TTg;  Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

61-CP/1994: nghị định quy định mua bán kinh doanh nhà ở.
60-CP/1994: quy định quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

70-TC/TCT: thông tư Thi hành Nghị định số 61-CP về “Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị” và Nghị định số 61/CP về “Mua bán và kinh doanh nhà ở”. 69-TC/ĐT : Hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê

08/2018/NĐ-CP bãi bỏ 1 số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương SĐBS 35/2006/NĐ-CP: quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. 151/2018/NĐ-CP: bãi bỏ 1 số điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

76/2018/NĐ-CP: thay thế 120/2014/NĐ-CP: SĐBS 133/2008/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2006. > Danh mục công nghệ khuyến khích, hạn chế chuyển giao

VBHNTT  57/2017 sđbs  11/2014/TT-BTChướng dẫn VBHNNĐ 175/2016/NĐ-CP sđbs 86/2013/NĐ-CP  về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (và xử phạt hành chính)

16/2015/TT-BKHĐT: quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

10/2007/QĐ-TTg: Danh sách các ngành nghề kinh tế VN

PL4 Luật đầu tư 2014: Danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP

96/2016/NĐ-CP thay thế 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện>Danh mục 2017 (karaoke, cầm đồ…)

83/2016/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số 67/2014/QH13

118/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014

131/2010/TT-BTC: thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện + thủ tục hoạt động

 • VBHNLUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014SĐBS 2018 (Luật ĐTC, Luật an toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em)

09/2018/TT-BKHĐT: Hướng dẫn kèm phụ lục 63/2018/NĐ-CP: thay thế 15/2015/NĐ-CP đầu tư (xây dựng) theo hình thức đối tác công tư BOT

14/2018/TT-BTP: ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

62/2017/NĐ-CP: định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

23/2015/TT-KHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (hướng dẫn 63/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu)>Biểu mẫu

134/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

106/2005/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

Toàn văn CPTPP: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp

Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Thông tư 24/2013/TT-BTTTT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thông tư 25/2013/TT-BTTTT quy định về hồ sơ giám định tư pháp và biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Công văn 4713/BTP-BTTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật giám định tư pháp

Nghị định 67/2005/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Giám định tư pháp

Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11 hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2005/NĐ-CP thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp trong lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 35/2009/TT-BXD hướng dẫn giám định tư pháp xây dựng

Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Danh sách các quốc gia có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

149/2016/NĐ-CP SĐBS 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

37/2015/TTLT-BYT-BTC: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

31/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, về bình ổn giá, trợ giá, trợ cước và hiệp thương giá

84/2009/NĐ-CP: Về kinh doanh xăng dầu. >>> 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ

630/QĐ-NHNN: quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet;

47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP

13/2018/TT-BLĐTBXH: ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

VBHNNĐ135/2018/NĐ-CP sđbs 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

12/2017/TT-BGDĐT: Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

86/2018/NĐ-CP: quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (đại học quốc tế)

18/2017/QĐ-TTg:  liên thông giữa trình độ trung cấp trình độ cao đẳng trình độ đại học
08/2017/TT-BGDĐT: Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

23/2017/TT-BGDĐT: Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

01/2014/TT-BGDĐT: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

1982/QĐ-TTg: Khung trình độ quốc gia Việt Nam

15/2014/TT-BGDĐT: Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ

70/2014/QĐ-TTg: Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học

141/2013/NĐ-CP 24/10/2013: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

23/2017/TT-BGDĐT: Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

01/2014/TT-BGDĐT: Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

1982/QĐ-TTg: Khung trình độ quốc gia Việt Nam

86/2015/NĐ-CP: quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH: quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

65/2015/NĐ-CP: sửa đổi 1 phần  138/2013/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

VBHNTT-BGDĐT  44/2010 –  05/2011 –  09/2015: Ban hành điều lệ trường mầm non (quan trọng)

VBHNNĐ135/2018/NĐ-CP sđbs 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
13/2015/TT-BGDĐT: Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV: quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

01/2014/TT-BGDĐT: về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục.

30/2014/TT-BGDĐT: Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

07/2013/NĐ-CP  SĐBS 31/2011/NĐ-CP và 75/2006/NĐ-CP

143/2013/NĐ-CP: Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

138/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 2 bởi 65/2015/NĐ-CP)

20/2012/QĐ-TTg SĐBS một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” theo Quyết định 174/2008/QĐ-TTg

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy, học thêm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1400/QĐ-TTg: Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020

43/2007/QĐ-BGDĐT: quy theo hệ thống tín chỉ

Quyết định 1196/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thông tư số 27/2007/TT-BLĐTBXH và 34/2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng được vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg 

Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Công văn 404/SGDĐT-GDTrH của sở GDĐT tỉnh Long An về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trung học – THPT & THCS. (Ngày hiệu lực: 13/03/2012) >>> Download toàn bộ CV – 6 file .doc

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT: Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (hiệu lực 26/01/2012)

Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non

Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường mầm non

05/2012/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung 10/2009/TT-BGDĐT: Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

10/2020/NĐ-CP thay thế  86/2014/NĐ-CP: quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

100/2019/NĐ-CP thay thế 46/2016/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

63/2018/NĐ-CP: thay thế 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư BOT

65/2016/NĐ-CP:về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

01/2016/TT-BCA thay thế 65/2012/TT-BCA nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông

70/2015/TT-BGTVT: về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

58/2015/TT-BGTVT: về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế 46/2012/TT-BGTVT)

31/2019/TT-BGTVT thay thế  91/2015/TT-BGTVT: Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ

15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe (1 trong các giấy tờ: Hợp đồng MB/CT, Hóa đơn bán hàng/VB thừa kế…)

133/2014/TT-BTC: hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

152/2013/NĐ-CP: Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

86/2014/NĐ-CP thay thế 93/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô [taxi]

18/2012/NĐ-CP: Quỹ bảo trì đường bộ

46/2012/TT-BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Hết HL)

71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

17/2012/TT-BGTVT: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”

34/2010/ND-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ >>> QUY CHUẨN BIỂN BÁO GIAO THÔNG FULL

27/2010/NĐ-CP: Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết – Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 27/2010/NĐ-CP

22/2016/TT-BTC hướng dẫn  214/2013/NĐ-CP SĐBS 103/2008/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi 35/2009/TTLT-BTC- BCA): quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm…: Người/tài sản + Hành khách có HĐ vận chuyển bị thiệt hại do Xe cơ giới gây tai nạn GT bồi thường từ DN kinh doanh BH với giá trị theo GCN BH, nếu vượt mức sẽ do chủ phương tiện xe cơ giới bồi thường.

36/2010/TT-BCA: Quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới

15/2012/TT-BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Sửa đổi Thông tư 07/2009/TT-BGTVT)

21/2010/TT-BGTVT: Hướng dẫn 95/2009/NĐ-CP về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người

129/2010/TTLT-BTC-BGTVThướng dẫn giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải ban hành

91/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

18/2007/QĐ-BCA(C11) về Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ

127/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

194/2010/TT-BTC: Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

162/2018/NĐ-CP: thay thế 147/2013/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

92/2016/NĐ-CP: quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Thông tư 30/2012/TT-BGTVT: Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng

Nghị định 51/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng

Nghị định số 79/2011/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về An ninh hàng không dân dụng

Nghị định 36/2008/NĐ-CP: Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

147/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.  160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. 114/2014/NĐ-CP  về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. 37/2017/NĐ-CP  về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. 111/2016/NĐ-CP  quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.

160/2016/NĐ-CP: về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.

13/2008/QĐ-BYT: Hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người đăng ký hiến xác.

56/2008/NĐ-CP: về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

– Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: tội ít nghiêm trọng: 5 năm (Đ23 BLHS1999/Đ27 BLHS2015)
– Thời hiệu thi hành bản án HS: tội INT: 5 năm (Đ55/Đ60)

12/CT-TTg/2020: về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”

10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC: quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Nghị quyết 41/2017/QH14 (quantrọng*)V/v thi hành Bộ luật Hình sự 2015SĐBS2017, của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

61/2017/TT-BCA: biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

01/2016/NQ-HĐTP: quy định có lợi cho người phạm tội theo K3Đ7BLHS2015/SĐBS2017

109/2015/NQ-QH13: Về thi hành BLHS2015

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP: sửa đổi, bổ sung 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP  hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật hình sự năm 1999

28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

02/2014/NĐ-CP: quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC: hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán

09/2011/NĐ-CP sửa đổi 89/1998/NĐ-CP Quy chế về tạm giữ, tạm giam

10/2012/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Biện Pháp Tư Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương XV “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999

70/2011/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự

01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP: Hướng Dẫn Việc Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Các Hành Vi Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo

09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Tội Chứa Chấp Hoặc Tiêu Thụ Tài Sản Do Người Khác Phạm Tội Mà Có Và Tội Rửa Tiền

10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Một Số Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Và Viễn Thông

01/2010/NQ-HĐTP: Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Tại Điều 248 Và Điều 249 Của Bộ Luật Hình Sự

09/2009/UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự Pháp lệnh 23/2004/PL-UBTVQH11

10/2009/UBTVQH12: Danh mục Lệ phí, án phí toà án

136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

01/2007/NQ-HĐTP Hướng dẫn BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

15/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở

112/2017/NQ-CP: đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

123/2015/NĐ-CP thay thế 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  (158/2005 về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực)

15/2015/TT-BTP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch + Biểu mẫu

VBHNTT34/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Đ2 17/2012/TT-BYT cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

1520/HTQTCT-CT năm 2014: về việc xác nhận lý lịch: “thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch.”

Công văn 1352/HTQTCT-CT hướng dẫn 23/2015/NĐ-CP quy định: “Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 24 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cũng được áp dụng đối với các trường hợp: … chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân“. > Không có quy định về xác nhận hạnh kiểm <> Có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp để xác nhận nhân thân của 1 cá nhân.

TÀI SẢN CHUNG vợ chồng: là tài sản có trước và trong thời kỳ hôn nhân 1 vợ 1 chồng: Đ15 LHNGĐ1959 (được công nhận vợ chồng kết hôn không đăng ký trước 3/1/1987)

CHIA TÀI SẢN sau ly hôn:
Tài sản chung được chia đôi: Luật HNGĐ2014 (Đ33,59 có xét theo công sức và lỗi các bên); HNGĐ2000 (Đ27,95 và HNGĐ1986 Đ14,42: chia đôi nhưng xét theo công sức và tình hình thực tế)
+ Tài sản chung chia theo công sức và tình hình thực tế: Luật HNGĐ1959 Đ15,29
+ Lao động có thu nhập: là LĐ của vợ chồng trong GĐ: đa)K2Đ95 LHNGĐ2000 = đb)K2Đ59 LHNGĐ2014

THỪA KẾ: theo quy định BLDS:
– Vợ chồng chung sống trước 3/1/1987 (hoặc chung sống và chết từ 1987-1/1/2003 thì được thừa kế theo PL): K1Mục II NQ01/2003
– Con riêng/cha mẹ kế cũng đc thừa kế theo LP nếu có công nuôi dưỡng chăm sóc.

10/2015/NĐ-CP: về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

24/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

22/2013/TT-BTP: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

110/2013/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

87/2001/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  (158/2005 về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

110/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

12/2003/NĐ-CP: Về Sinh Con Theo Phương Pháp Khoa Học

Nghị quyết 01/2003/NQ/HĐTP ngày 16/4/2003 của HĐTP- TANDTC hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự

32/2002/NĐ-CP: Quy Định Việc Áp Dụng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Đối Với Các Dân Tộc Thiểu Số

77/2001/NĐ-CP: Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương Xv “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999

02/2000/NQ-HĐTP : hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

35/2000/NQ-QH10: về thi hành LHNGĐ2000: ko công nhận hôn nhân chung sống như VC sau 3/1/1987 mà ko ĐKKH từ  1/1/2003

ĐIỂM KHÁC VỚI LHN2000:
-Nâng độ tuổi kết hôn: K1Đ8 LHN2014
-Thỏa thuận có công chứng về tài sản của vợ chồng lập trước khi kết hôn: Đ47,48,49,50 và 59
-Cha, mẹ, người thân thích vợ chồng có thể yêu cầu giải quyết ly hôn: Đ51
-Tài sản trong HN sau ly hôn xét tới công sức, lỗi các bên và lao động trong GĐ giống LĐ có thu nhập: K2Đ59

06/2019/TT-BKHĐT: hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

04/2019/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 34/2018/NĐ-CP (về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.)

132/2018/TT-BTC: Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. (được phép áp dụng CĐ kế toán 200/2014/TT-BTC)

39/2018/NĐ-CP thay thế 56/2009/NĐ-CP: định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

61/2015/NĐ-CP: quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC: Ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC: Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn 193/2013/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

41/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

133/2016/TT-BTC: hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (tài khoản kế toán)

174/2016/NĐ-CP: quy định LKT2015 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

VBHN thông tư hướng dẫn nghị định 04/2014/NĐ-CP SĐBS 51/2010/NĐ-CP các thông tư: 39/2014/TT-BTC119/2014/TT-BTC26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, về thuế giá trị gia tăng…

75/2015/TT-BTC SĐBS 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Cách hoạt động, lập hóa đơn, nộp thuế của đại lý/ủy thác: 65/2013/TT-BTC (sửa đổi 06/2012/TT-BT), 28/2011/TT-BTC

37/2017/TT-BTC SĐBS 39/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành  nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

169/2011/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của  185/2004/NĐ-CP và Nghị định39/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

138/2011/TT-BTC: ban hành kèm48/2006/QĐ-BTCBan hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa (tài khoản kế toán)

15/2006/QĐ-BTC: Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Kiến thức về hóa đơn, mẫu hóa đơn (Phụ lục): 64/2013/TT-BTC – 51/2010/NĐ-CP

Danh mục hàng hóa cấm XNK: 12/2006/NĐ-CP

13/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXHHướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễnvà xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

129/2004/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

39/2018/TT-BYT thay thế 15/2018/TT-BYT (thay thế 37/2015/TTLT-BYT-BTC): quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

14/2013/TT-BYT: thay thế 13/2007/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe (Mẫu giấy KSK định kỳ/nước ngoài): chi phí KSK do Người yêu cầu (nếu đang làm việc mà DN y/c NLĐ KSK thì DN chịu phí)

63/2012/NĐ-CP: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

188/2007/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

3/2008/TTLT-BYT-BNV: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

09/2009/TTLT-BYT-BTC: Hướng dẫn thực hiện BHYT (kèm phụ lục)

Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (BHYT) được Bảo hiểm xã hội thanh toán: 36/2005/QĐ-BYT; Dự luật mới 

Khung giá tối đa các dịch vụ khám chữa bệnhPhụ lục kèm 04/2012/TTLT-BYT-BTC;

Danh mục vật tư được BHYT chi trả: 27/2013/TT-BYT

Danh mục thuốc được BHYT (Tân dược):  31/2011/TT-BYT

124/2020/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại: hình thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm (Mẫu biểu)

75/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011

75/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011

07/2014/TT-TTCP: quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế 04/2010/TT-TTCP)

04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. – Mẫu đơn KN-tố cáo

13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

33/2017/TT-BTNMT* hướng dẫn 01/2017/NĐ-CP SĐBS 43/2014 hướng dẫn chi tiết LDD và LKDBDS

02/2016/TT-BXD: Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

10/2015/TT-BXD: SĐBS bởi 28/2016/TT-BXDquy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

11/2015/TT-BXD SĐBS bởi 28/2016/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.<> Hướng dẫn… 76/2015/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014

121/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

VBHN TT50/2017/TT-BTC và  01/2019/TT-BTC hướng dẫn VBHN NĐ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

VBHN NĐ 73/2016/NĐ-CP và 151/2018/NĐ-CP quy định LKDBH

22/2016/TT-BTC hướng dẫn  214/2013/NĐ-CP SĐBS 103/2008/NĐ-CP (được hướng dẫn bởi 35/2009/TTLT-BTC- BCA): quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm…: Người/tài sản + Hành khách có HĐ vận chuyển bị thiệt hại do Xe cơ giới gây tai nạn GT bồi thường từ DN kinh doanh BH với giá trị theo GCN BH, nếu vượt mức sẽ do chủ phương tiện xe cơ giới bồi thường

103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

329/2016/TT-BTC: hướng dẫn 119/2015/NĐ-CP: quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2005 – 2015
 • LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 2011

84/2016/NĐ-CP: tiêu chuẩn điều kiện kiểm toán viên tổ chức kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng

105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

129/2012/TT-BTC: Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

100/2019/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. (Xử phạt luôn người điều khiển xe đạp tha gia giao thông có rượu bia…)

90/2019/NĐ-CP: mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 4.420.000 đồng/tháng, vùng I. – Mức 3.070.000 vùng IV

04/2019/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP

VBHNnghị định 05/2015 148/2018 hướng dẫn Bộ luật lao động 2012

260/QĐ-LĐTBXH: ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 (đề xuất thêm 1 ngày nghỉ lễ: Trân ân người có công 27/7)

141/2017/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

153/2016/NĐ-CP:  quy định mức lương tối thiểu vùng 2017 áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động

27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

26/2016/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn 51/2016/NĐ-CP thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

152/2016/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng

VBHN140/2018/NĐ-CP SĐBS các Nghị định (11/2016/NĐ-CP giảm thời gian cấp phép LĐNN) liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 • 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 • 49/2018/NĐ-CP về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 • 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 • 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 • 103/2017/NĐ-CP về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
 • 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử (dvc.vieclamvietnam.gov.vn)

40/2016/TT-BLĐTBXH: (thay thế  03/2014/TT-BLĐTBXH) hướng dẫn 11/2016/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của BLLĐ về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

143/KCB-PHCN&GĐ : Danh sách cập nhật, bổ sung bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thâm quyền khám sức cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động theo 14/2013/TT-BYT

Chức danh, mã số nghề nghiệp viên chức – các thông tư liên tịch  giữa các bộ với bộ nội vụ

35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)

59/2015/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam): Về lương đóng BHXH

23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của 05/2015/NĐ-CP (SĐ bởi 148/2018/NĐ-CP): hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động 2012 (thông tư hướng dẫn hướng dẫn [mẫu] hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: 47/2015/TT-BLĐTBXH  + giao kết HĐLĐ NSDLĐ ủy quyền + SĐ TT23/2015)

47/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất  05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. (sửa đổi TT23/2015: Lương bình quân ngày/26; BQ giờ/208

204/2004/NĐ-CP và 17/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung: về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (bậc lương, phụ cấp) – Download Bảng phụ lục. Thông tư HD 04/2005/TT-BNV: thâm niên vượt khung

>>> Luật công đoàn 2012 >>> Điều lệ công đoàn 2008

23/2014/TT-BLĐTBXH + Biểu mẫu hướng dẫn (03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm) 

103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

02/2014/TT-BLĐTBXH: điều chỉnh tiền lương tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH

Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động

08/2013/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn Nghị định 46 hướng dẫn Bộ luật Lao động

26/2013/TT-BLĐTBXH:về danh mục 77 công việc không được sử dụng lao động nữ
10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

11/2013/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn >>> Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về đóng phí công đoàn.

95/2013/NĐ-CP SĐBS 88/2015/NĐ-CP>>>NĐ Full/4756/VBHN-BLĐTBXH: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

49/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

47/2010/NĐ-CP: Quy định xử phạt hành chính về Hành vi vi phạm pháp luật lao động

103/2012/NĐ-CP: Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã, Tổ Hợp Tác, Trang Trại, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Và Các Cơ Quan, Tổ Chức Có Thuê Mướn Lao Động

44/2013/NĐ-CP: thay thế 44/2003/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Hợp Đồng Lao Động (thông tư hướng dẫn: 30/2013/TT-BLDTBXH)

45/2013/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Và An Toàn LĐ, Vệ Sinh LĐ

46/2013/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Tranh Chấp Lao Động

01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn  55/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

60/2013/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

22/2013/TT-BLĐTBXH: quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

13/2009/TT-BLĐTBXH: Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu Kinh Tế Và Khu Công Nghệ Cao

07/2010/TT- BYT: hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

14/2005/TT-LT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 hướng dẫn khai báo và điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.

12/TTLB: quy định về tiêu chuẩn thương tật, tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật;

44/2003/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

QĐ xxx/BLĐTBXH: danh mục các ngành nghề độc hại nguy hiểm

– 2 năm: được tham gia thành lập tổ chức hành nghề Luật sư:  K3Đ32 LLS2006/2012. Bị thu hồi CCHN: không tham gia đoàn LS sau khi có CCHN: đ d)K1Đ18 LLS

– 3 năm: được hướng dẫn tập sự tối đa 3 người TSHNLS: K1Đ14. Bị thu hồi CCHN nếu không thành lập/làm việc theo HĐLĐ: đ đ)K1Đ18 LLS. Được cấp lại sau 3 năm bị thu hồi CCHN do bị XLKL xóa tên: đa)K3Đ19 LLS

– Tổ chức HNLS: + HNLS trong nước: giấy ĐK hoạt động. + HNLS nước ngoài: giấy phép thành lập do BTP cấp: Đ78LLS và giấy ĐK hoạt động do STP cấp: Đ79LLS

– Thù lao hình sự: <=0,3*LCS/giờ: Đ18 NĐ123/2013. Thù lao HS theo yêu cầu: <=0,4*LCS/ngày: Đ19

Quyết định số 203/qđ-hđlstq ngày 19/12/2019 của hội đồng luật sư toàn quốc ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật

Điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam 2015

Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam 2019 (201/QĐ-HĐLSTQ)

03/2019/TT-BTP: thay thế 04/2016/TT-BTP (thay thế 20/2013/TT-BTP): quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (chế độ báo cáo của tổ chức hành nghề Luật sư + Biểu mẫu 08a/BTP/BTTP/LSTN)

02/2019/TT-BTP: thay thế 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. (8h/năm)

1319/QĐ-BTP: cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (Phụ lục kèm theo) >Luật sư ĐKHN không cần 2 năm làm việc tại TC HNLS: Sửa Đ32, Đ35 Luật Luật sư

VBHN  137/2018/NĐ-CP SĐBS 123/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (cấp CCHNLS, đăng ký hoạt động nghề Ls)

04/2017/TT-BTP: bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. (04/2006/TTLT-BTP-BTNMT : việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;  Đ7, Đ8, Đ11, Đ18, Đ19 và Đ23 của 17/2011/TT-BTP)

220/2016/TT-BTC thay thế  118/2015/TT-BTC SĐBS 02/2012/TT-BTC: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam (Lệ phí 100.000đ + Phí 800.000đ)

99/2016/NĐ-CP: về quản lý và sử dụng con dấu (cơ quan NN, chính trị xã hội, Luật sư, công chứng, HTX, chứng khoán, bảo hiểm)

1573 /QĐ-BTP:  phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam 2015

02/2015/TT-BTP: Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn thù lao, thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

10/2014/TT-BTP: Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của LS

19/2013/TT-BTP: Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư >MẫuTPLS01

37/2018/NĐ-CP SĐBS  123/2013/NĐ-CP: thay thế 131/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư 2006/2012

110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

68/QĐ-BTVLĐLSVN Quyết định v/v ban hành quy định Về xử lý kỷ luật luật sư

70/2011/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự <=> Giấy ĐK bào chữa thay thế GCNBC: Đ78BLTTHS2015 thay thế K3,4Đ27LLS2006/2012

68/2011/QĐ-HĐLSTQ ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư

277/LĐLSVN công văn 2011 V/v luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa

17/2011/TT-BTP: hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư (Bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 18, Điều 19 và Điều 23 bởi 04/2017/TT-BTP)

77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật

87/2003/NĐ-CP Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam

53/2003/TT-BTC: Hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh

Luật lưu trữ 2011

Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch

31/2017/TT-BTNMT: (HL: 01/12/2017: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES

155/2016/NĐ-CP thay thế  179/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

60/2016/NĐ-CP: quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phụ lục đăng ký, danh muc chất thải nguy hại

36/2015/TT-TNMT hướng dẫn 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu; > đăng ký chủ nguồn thải; Xem thêm

36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại (Phu lụcdanh mục chất thải, hồ sơ mẫu biểu đăng ký nguồn thải)

27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn 18/2015/NĐ-CP (thay thế29/2011/NĐ-CP)về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (PL mẫu biểu kế hoạch BVMT)

47/2011/TT-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – Phụ lục mẫu biểu

43/2007/QĐ-BYT: Về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế

32/2006/NĐ-CP: Về Quản Lý Thực Vật Rừng, Động Vạt Rừng Nguy Cấp, Quý, Hiếm > Danh mục

140/2006/NĐ-CP: Quy Định Việc Bảo Vệ Môi Trường Trong Các Khâu Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt Và Tổ Chức Thực Hiện Các Chiến Lược, Quy Hoạch, Kế Hoạch, Chương Trình Và Dự Án Phát Triển

59/2007/NĐ-CP: Về quản lý chất thải rắn

81/2007/NĐ-CP: Quy Định Tổ Chức, Bộ Phận Chuyên Môn Về Bảo Vệ Môi Trường Tại Cơ Quan Nhà Nước Và Doanh Nghiệp Nhà Nước

159/2007/NĐ-CP: Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý Rừng, Bảo Vệ Rừng Và Quản Lý Lâm Sản

174/2007/NĐ-CP: Về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Chất Thải Rắn

04/2009/NĐ-CP: Về Ưu Đãi, Hỗ Trợ Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường

35/2009/NĐ-CP: Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thanh Tra Tài Nguyên Và Môi Trường

117/2009/NĐ-CP: Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/2010/TT-BTC: quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

88/2019/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

02/2019/TT-NHNN: thay thế  32/2016/TT-NHNN SĐBS  02/2018/TT-NHNN

VBHN 41/2018/TT-NHNN sđbs  26/2017/TT-NHNN sđbs  19/2016/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng –  30/2016/TT-NHNN về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

VBHN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán   39/2014/TT-NHNN và 20/2016/TT-NHNN SĐBS 36/2012/TT-NHNN – 30/2016/TT-NHNN  về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

09/VBHN-NHNN hợp nhất 07/2015/TT-NHNN và 13/2017/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng

25/2016/TT-NHNN SĐBS 11/2013/TT-NHNN cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP

39/2016/TT-NHNN: về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (thỏa thuận mua bảo hiểm khoản vay)

96/2014/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

222/2013/NĐ-CP: Về thanh toán bằng tiền mặt

Pháp lệnh 06/2013/PL-UBTVQH13 Pháp lệnh về Ngoại hối sửa đổi, bổ sung 8/2005/PL-UBTVQH11

70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

222/2013/NĐ-CP: Về thanh toán bằng tiền mặt

15/2011/TT-NHNN: Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

VBHN 16/2019/NĐ-CP  về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và  80/2016/NĐ-CP SĐBS  101/2012/NĐ-CP  về thanh toán không dùng tiền mặt

4274/NHPT-PC năm 2007: thực hiện bảo đảm tiền vay trong các hoạt động tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu

14/2014/TTLT-BTC-BTP: Quy định việc Iập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của nguòi dân tại cơ sở

60/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

02/2015/QĐ-TTg: Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư trên biển (150k/ngày/người)

97/2010/TT-BTC: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức một số nghề, công việc đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng – Thuỷ văn

01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

08/2017/QĐ-UBND Đồng Nai: Quy định mức trợ cấp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Chuẩn 270K, Đồng Nai 300K/tháng)

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC: hướng dẫn  136/2013/NĐ-CP: quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

140/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bãi bỏ Đ20, Đ21, Đ22 28/2012/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT: hướng dẫn 28/2012/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật người khuyết tật (xác định tỷ lệ, công nhận người khuyết tật)

88/2015/NĐ-CP SĐBS 95/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn  126/2007/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

28/2016/TT-BXD: SĐBS 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡngkiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản – 02/2016/TT-BXD: quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Quy chế nhà chung cư full

100/2015/NĐ-CP: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

19/2016/TT-BXD: hướng dẫn 99/2015/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật Nhà ở (thay thế:
16/2010/TT-BXD (thay thế 01/2009/TT-BXD thủ tục cấp phép); 14/2013/TT-BXD07/2014/TT-BXD)

99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (thay thế 71/2010/NĐ-CP; 34/2013/NĐ-CP; 84/2013/NĐ-CP)

05/2015/TT-BXD: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (thay thế 10/2014/TT-BXD)

11/2013/TT-NHNN: cho vay hỗ trợ nhà ở theo 02/NQ-CP: <=6%/năm

1/2010/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở – 16/2010/TT-BXD: hướng dẫn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 – 03/2014/TT-BXD: sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD

51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

51-LCT/HĐNN8: pháp lệnh nhà ở 1991 của Hội đồng nhà nước

17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

951/VBHN-BTP Văn bản hợp nhất nghị định 19/2011/NĐ-CP (SĐBS 24/2019/NĐ-CP) thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; và 114/2016/NĐ-CP quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

03/2016/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành quy định Luật phá sản

22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

66/2017/NQ-HĐND Đồng Nai: Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (căn cứ: 250/2016/TT-BTC: hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

326/2016/NQ/UBTVQH14quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

301/2016/TT-BTC: hướng dẫn về lệ phí trước bạ – Căn cứ 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ (bãi bỏ 23/2013/NĐ-CP SĐBS 45/2011/NĐ-CP), thay thế  34/2013/TT-BTC SĐBS 124/2011/TT-BTC

96/2017/TT-BTC SĐBS 250/2016/TT-BTC: về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay thế: 02/2014/TT-BTC

257/2016/TT-BTC:  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

302/2016/TT-BTC hướng dẫn 139/2016/NĐ-CP: Quy định về lệ phí môn bài (thay thế 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài;và 83/2013/NĐ-CP)

120/2016/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

65/2017/NQ-HĐND Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có lẽ thay thế…  22/2015/QĐ-UBND sđbs 31/2014/QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
21/2018/QĐ-UBND: đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

200/NQ-TVQH: Điều lệ về thuế công thương nghiệp

66/2014/TT-BCA + Phụ lục biểu mẫu – thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP + phụ luc danh muc cơ sở…:  thi hành một số điều của Luật PCCC SĐBS

46/2012/NĐ-CP: bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP

167/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình… (thay thế 52/2012/NĐ-CP; 73/2010/NĐ-CP; 110/2009/NĐ-CP)

110/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

5/2020/QĐ-TTg: (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP) Quyết định quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

16/CT-TTg/2020: về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19

15/CT-TTg/2020: về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19

37/NQ-CP: chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19

13/CT-TTg: VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

11/CT-TTg: VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

07/2020/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung 02/2016/QĐ-TTg  quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

176/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

124/2018/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

56/2016/NĐ-CP SĐBS 111/2013/NĐ-CP: quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

VBHN nghị định 1866/VBHN-BLĐTBXH: 136/2016/NĐ-CP SĐBS 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 94/2010/NĐ-CP: về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng

69/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (liên quan đến thuốc lá)

Quyết định số 64/2007/QĐ – TTg, ngày 10/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức. – 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ NSNN theo phương thức tập trung. – 85/2008/NĐ-CP ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại Khoản 11, Điều 6 – Nghị định số 37/2007/NĐ – CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập – Chỉ thị số 26/2006/CT – TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định. – 20/2007/CT – TTg về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. – Thông tư số 101/2006/TT – BTC Hướng dẫn việc xử phạt chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. – Thông tư số 23/2007/TT – BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập – Thông tư số 57/2007/TT – BTC Quy định chế độ chi tiêu, đón tiếp khách – Thông tư số 63/2007/TT – BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước – Thông tư số 103/2007/TT – BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ – TTg, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước. – 63/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước. – Thông tư số 2442/2007/TT – TTCP hướng dẫn một số điều thi hành Nghị định số 37/2007/NĐ – CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. – Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT – TTCP – VKSNDTC – TANDTC – KTNN – BQP – BCA quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN

219/2013/NĐ-CP: Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

69/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương

05/2018/TT-BCT hướng dẫn 31/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

VBHN nghị định quy định VBHN Luật quản lý thuế. VBHN thông tư hướng dẫn VBHNNĐ, VBHNLuật quản lý thuế

Dự thảo TT hướng dẫn… Công văn 4763/TCT-CS hướng dẫn 119/2018/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn điện tử

95/2016/TT-BTC: hướng dẫn về đăng ký thuế. Mẫu biểu

49/2016/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của  109/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

VBHN thông tư hướng dẫn nghị định 04/2014/NĐ-CP SĐBS 51/2010/NĐ-CP các thông tư: 39/2014/TT-BTC119/2014/TT-BTC26/2015/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, về thuế giá trị gia tăng…

127/2015/TT-BTC: hướng dẫn về việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp (cơ quan quản lý thuế trực tiếp- 2845/QĐ-BTC/2016 phân cấp quản lý thuế DN): Các DN tư nhân, công ty VN/ngoài KCN, hộ kinh doanh: chi cục thuế cấp huyện

110/2015/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  (đăng ký thuế ĐT, nộp thuế ĐT qua ngân hàng- cung cấp dịch vụ nộp thuế T-VAN

92/2015/TT-BTC hướng dẫn  12/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (thuế XD: GTGT+PIT:7%: công văn 3700/TCT/DNK)

91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế , SĐBS  83/2013/NĐ-CP

39/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành  nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

129/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (thay thế 98/2007/NĐ-CP)

166/2013/TT-BTC (Hướng dẫn Nghị định 129/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

VBHN thông tư 119/2014/TT-BTC sđbs 39/2014/TT-BTC   51/2010/NĐ-CP về hóa đơn (HĐ điện tử)

16/2008/TT-BTC: Hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

61/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

98/2007/NĐ-CP: Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

85/2007/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

95/2005/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ

96/2002/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

VBHNNĐ 28/2017/NĐ-CP SĐBS 158/2013/NĐ-CP : xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

28/2017/NĐ-CP SĐBS 131/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và 158/2013/NĐ-CP : xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

162/2018/NĐ-CP: xử phạt về quảng cáo tại hàng không dân dụng

53/2016/QĐ-UBND: Quy định tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (xã hội hóa tài trợ quảng cáo)

158/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

151/2016/NĐ-CP: thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

02/2019/NĐ-CP: thay thế 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự

71/2002/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảmhoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm

VBHN nghị định 78/2009/NĐ-CP và 97/2014/NĐ-CP:  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Biểu mẫu

VBHNTT 05/2013 SĐBS 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn 78/2009/NĐ-CP  hướng dẫn  một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008/2014 + Biểu mẫu

1210/2016/UBTVQH13: về phân loại đô thị

VBHN Luật QH 2017 và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

VBHN Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Quy hoạch đô thị 2009

22/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả quyền liên

VBHN Nghị định 28/2017/NĐ-CP và 131/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

131/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

99/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

85/2011/NĐ-CP: SĐBS 100/2006/NĐ-CP thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

06/VBHN-BXD Văn bản hợp nhất 117/2007/NĐ-CP 124/2011/NĐ-CP 42/2017/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

142/2013/NĐ-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội

33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

05/2014/TT-TTCP: Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

07/2012/NĐ-CP: Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

02/2010/TT-TTCP: Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

37/2012/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

216/2016/TT-BTC: thay thế 144/2010/TTLT-BTC-BTP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. (~3% mức tài sản được nhận; nộp sau khi làm đơn yc THA và trước khi được nhận tài sản 15 ngày)

Nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại

62/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC: (thay thế các TT hướng dẫn NĐ61/2009 thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại theo Nghi quyết số 36/2012/QH13 – Danh mục biểu mẫu thi hành án – thừa phát lại

125/2013/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự/ án phí

VBHN Văn bản hợp nhất 135/2013/NĐ-CP SĐBS  61/2009/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh: xử phạt/xử lý Thừa phát lại.

144/2010/TLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự / tình huống…(58/2009/NĐ-CPvề án phí THA)

24/2008/QH12: Về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú”

09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC: quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự năm 1999/2009 về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

42/2010/NĐ-CP: thay thế 121/2005/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 2003SĐBS2005 (vềdanh hiệu, huân huy chương)

221/2013/NĐ-CP: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

117/2011/NĐ-CP: Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

64/2011/NĐ-CP: Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh [tâm thần]

60/2000/NĐ-CP: Tổ chức thi hành cải tạo không giam giữ

120/2017/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

34/2017/TT-BCA: quy định việc tổ chức cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân; nhận quà; gửi, nhận thư, sách, báo, tài liệu.

32/2017/TT-BCA:  danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm.

124/2004/QĐ-TTg: bảng danh mục mã số đơn vị hành chính Việt Nam (HL từ 2004)

 • LUẬT THỪA PHÁT LẠI

135/2013/NĐ-CP SĐBS  61/2009/NĐ-CP: về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh,

36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT  quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

90/2017/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

09/2016/TT-BNNPTNT: quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

36/2016/TT-BCT: thay thế 07/2012/TT-BCT về dán nhãn bảo vệ môi trường

119/2014/TT- BTC: cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Các mẫu biểu lưu hành kèm theo thông tư số: 119/2014/TT- BTC

1269/2011/UBTVQH12: Về Biểu thuế bảo vệ môi trường

VBHN thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC… hướng dẫn nghị định  209/2013/NĐ-CP và thi hành luật thuế GTGT (VAT)

91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

712/2013/UBTVQH13: Về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

VBHN2015 nghị định hướng dẫn về luật thuế thu nhập cá nhân: 65/2013/NĐ-CP – 91/2014/NĐ-CP – 12/2015/NĐ-CP

VBHN2015 Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế (gồm TNCN/đất đai) 156/2013/TT-BTC 76/2014/TT-BTC 77/2014/TT-BTC 151/2014/TT-BTC (TNDN)

92/2015/TT-BTC: (sửa đổi 1 phần các thông tư gồm 156/2013/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế > Thuế xây dựngCác mẫu/tờ khai

91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

* Phu luc 01.doc* Phu luc 02.doc

65/2013/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

VBHN thông tư 96/2015/TT-BTC;  151/2014/TT-BTC;  119/2014/TT-BTC (SĐBS  156/2013/TT-BTC  111/2013/TT-BTC   219/2013/TT-BTC   08/2013/TT-BTC   85/2011/TT-BTC   39/2014/TT-BTC   78/2014/TT-BTC); 78/2014/TT-BTC  hướng dẫn thi hành Nghị định về  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008/2013/2014

VBHNNĐ/2018 (09/VBHN) quy định về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: 218/2013/NĐ-CP – 91/2014/NĐ-CP – 12/2015/NĐ-CP  – 146/2017/NĐ-CP122/2011/NĐ-CP – 124/2008/NĐ-CP

96/2015/TT-BTC: quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và SĐBS 78/2014/TT-BTC119/2014/TT-BTC151/2014/TT-BTC

91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: >>> Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN và hướng dẫn thi hành 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

45/2013/TT-BTC: hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

228/2009/TT-BTC:  việc trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm

Nghị quyết 55/2010/QH12: Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Giảm theo đối tượng và theo hạn mức quy định tại luật đất đai 2003 từ 2011-2020

Pháp lệnh thuế về nông nghiệp 1983 

153/2011/TT-BTC: hướng dẫn 53/2011/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; 

14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

VBHN nghị định 108/2015/NĐ-CP và 100/2016/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

134/2016/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

125/2017/NĐ-CP: SĐBS 122/2016/NĐ-CP: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

182/2015/TT-BTC: biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

127/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

VBHN 41/2017/NĐ-CP và  103/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2017

67/2014/NĐ-CP: Về một số chính sách phát triển thủy sản

VBHN thông tư 21/2018/TT-BCT SĐBS 59/2015/TT-BCT: về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

VBHN thông tư 21/2018/TT-BCT SĐBS 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử, và hướng dẫn  Nghị định  52/2013/NĐ-CP

81/2018/NĐ-CP + biểu mẫu: thay thế (68/2009/NĐ-CP: SĐBS 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại)

09/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam + Biểu mẫu

08/2018/NĐ-CP SĐBS, bãi bỏ 1 số điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 35/2006/NĐ-CP: quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại; 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; 67/2013/NĐ-CP về biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; 137/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật điện lực… và lĩnh vực hóa chất,  vật liệu nổ công nghiệp,  kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm

47/2017/TT-BTTTT: quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt (khuyến mãi nạp thẻ <=20%)

14/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất nghị định 185/2013/NĐ-CP SĐBS 124/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

VBHN thông tư 04/2016/TT-BCT và 47/2014/TT-BCT về lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực – về quản lý website thương mại điện tử

47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử

VBHN 120/2011/NĐ-CP  và  35/2006/NĐ-CP  quy định Luật thương mại và hoạt động nhượng quyền thương mại

83/2014/NĐ-CP: Về kinh doanh xăng dầu

42/2014-NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 

185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

08/2018/NĐ-CP SĐBS một số NĐ liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh  52/2013/NĐ-CP: Về Thương mại điện tử; 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;  106/2017/NĐ-CP SĐBS  67/2013/NĐ-CP thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;  137/2013/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; 35/2006/NĐ-CP về hoạt động nhượng quyền thương mại

Pháp lệnh Ngoại hối 2005, SĐBS 2013

32/2013/TT-NHNN: quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

11/2012/NĐ-CP  SĐBS 163/2006/NĐ-CP Về giao dịch bảo đảm

83/2010/NĐ-CP: Về đăng ký giao dịch bảo đảm

16/2008/TT-BTC: Hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

120/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

12/2006/NĐ-CP: hướng dẫn luật thương mại 2005

Kiến thức Incoterm 1936-2010

13/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin 2016

46/2018/TT-BTC: chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin tại K2Đ12 LTCTT2016

64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

07/2014/TT-TTCP: quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

127/2007/NĐ-CPhướng dẫn chi tiết LTCVQCKT

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam >Tra cứu TCVN (Danhmục)

01/2016/TT-BXD: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

19/2014/QĐ-TTg: Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước >Mẫu báo cáo full

28/2012/TT-BKHCN: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

08/2009/TT-BKHCN: (SĐBS 10/2011/TT-BKHCN)Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

162/2017/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Pháp lệnh 21/2004/PL-UBTVQH11

28/2019/NĐ-CP: quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

22/2019/NĐ-CP: quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

31/2019/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

07/2014/TT-TTCP: quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế 04/2010/TT-TTCP)

06/2013/TT-TTCP: quy trình giải quyết tố cáo căn cứ 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 2011;

75/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011

04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. – Mẫu đơn KN-tố cáo

12/2019/NĐ-CP: Cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính/bỏ giấy phép con/điều kiện kinh doanh –  bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành (các NĐ ban hành trước 2011).

VBHNNĐ 63/201048/201392/2017/NĐ-CP: quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát thủ tục hành chính

1254/QĐ-TTg/2018 kèm phụ lục: Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020

157/2007/NĐ-CP: quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

170/2007/NĐ-CP SĐBS 05/1999/NĐ-CP: Về Chứng minh nhân dân (thủ tục cấp lại CNMD bị mất: phải có xác nhận CA cấp xã: b)K1Đ6

58/2017/NQ-CP: triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân

156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xem thêm các quyết định về chính sách cho người có công/hộ nghèo…

59/2015/QĐ-TTg: Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020

22/2013/QĐ-TTg: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)

09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

215/2013/NĐ-CP: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

48/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

09/2013/TT-BCT: Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

41/2013/TT-BNNPTNT thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới

43/2011/NĐ-CP: về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (mức đọ thủ tục hành chính)

491/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới

63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính;

160/2004/QĐ-TTg: xác định khu vực cấm, địa điểm cấm
______________

TCVN ISO 9001:2008 

19/2014/QĐ-TTg thay thế 144/2006/QĐ-TTg áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

159/2005/NĐ-CP: Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

72/2018/QH14 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan (CPTPP): Toàn văn hiệp định – Các cam kết SĐBS các Luật: BLLĐ, BLHS,LSHTT, LKDBH, LATTP,LPCTN

49/2017/QH14: dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

326/2016/NQ/UBTVQH14quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

823/2009/UBTVQH12: SĐBS 730/2004/NQ-UBTVQH11: phê chuẩnbo bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát > Chi tiết

01/2020/TT-TANDTC: quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân (ngoài lĩnh vực tố tụng: Điều 194 BLTTDS: Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện)

45/TANDTC-PC/2020: V/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

06/2019/NQ-HĐTP: áp dụng quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi;

05/2019/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 về tội gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

04/2019/NQ-HĐTP: thay thế 03/2015/NQ-HĐTP : về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

03/2019/NQ-HĐTP:  hướng dẫn áp dụng quy định tại Đ324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

02/2019/NQ-HĐTP: áp dụng Đ150 về tội mua bán người và Đ151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi

01/2019/NQ-HĐTP: quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm

05/2018/NQ-HĐTP: về Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử của Bộ luật Tố tụng hình sự

04/2018/NQ-HĐTP: Biểu mẫu giải quyết việc dân sự sửa đổi 01/2017

03/2018/NQ-HĐTP áp dụng pháp luật khi giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu theo 42/2017/QH14

02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo ( thay thế 01/2013/NQ-HĐTP + biểu mẫu)

01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Điều 66 Điều 106 Bộ Luật hình sự về tha tù trước thời hạn (xếp loại hạnh kiểm) 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC: phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn

05/2017/NQ-HĐTPbiểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự.

04/2017/NQ-HĐTP: trả lại đơn khởi kiện quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án

03/2017/NQ-HĐTP công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (hướng dẫn bởi 144/TANDTC-PC)

02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính

01/2017/NQ-HĐTP: Ban hành biểu mẫu trong tố tụng dân sự

01/2017/TT-TANDTC: quy định về phòng xử án (LS ngang hàng VKS)

326/2016/NQ-UBTVQH14: quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án

04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật tố tụng hành chính 2015, về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử

03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Luật phá sản

02/2016/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015 và Luật tố tụng hành chính 2015

01/2016/NQ-HĐTP: quy định có lợi cho người phạm tội theo K3Đ7BLHS2015/SĐBS2017

04/2015/NQ-HĐTP về xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án + mẫu biểu

03/2015/NQ-HĐTP: quy trình lựa chọn công bố và áp dụng án lệ
Nội dung đầy đủ án lệ hiện hành

02/2015/NQ-HĐTP SĐBS 01/2012/NQ-HĐTP về án phí, lệ phí Tòa án

01/2015/NQ-HĐTP SĐBS 02/2011/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTHC2010 (HL:15/8/2011)

01/2014/NQ-HĐTP Quy định Luật Trọng tài thương mại 2010 + Biểu mẫu

01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo

10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Một Số Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Và Viễn Thông

06/2012/NQ-HĐTP thay thế 05/2006/NQ-HĐTPthi hành đúng và thống nhất các quy định tại Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 2011 + Biểu mẫu

05/2012/NQ-HĐTP: thay thế 02/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm”gồm trọng tài TM của bộ luật tố tụng dân sự 2004/2011 – BIỂU MẪU

04/2012/NQ-HĐTP thay thế 04/2005/NQ-HĐTP: quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2003 về “Chứng minh và chứng cứ” + Biểu mẫu

03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự 2004/2011+ Biểu mẫu (thay thế 01/2005/NQ-HĐTP)

02/2012/NQ-HĐTP: thi hành các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

01/2012/NQ-HĐTP về án phí, lệ phí Tòa án

02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn Luật Tố tụng hành chính 2010

01/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn nghị quyết 56/2010/QH12 của quốc hội về việc thi hành LTTHC2010;

09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Tội Chứa Chấp Hoặc Tiêu Thụ Tài Sản Do Người Khác Phạm Tội Mà Có Và Tội Rửa Tiền
______________

02/2010/NQ-HĐTP: Bổ sung 01/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 02/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của Bộ luật tố tụng hình sự

01/2010/NQ-HĐTP: HĐ quy định tại điều 248 (đánh bạc) và điều 249 (gá bạc quy mô lớn) của bộ luật hình sự: Thay thế M6,7 02/2003/NQ-HĐTP, thay thế M9 01/2006/NQ-HĐTP

02/2007/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng đúng và thống nhất Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của Bộ luật tố tụng hình sự+ Biểu mẫu

01/2007/NQ-HĐTP: về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

05/2006/NQ-HĐTP: quy định tại Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự + Biểu mẫu (bị thay thế bởi 06/2012/NQ-HĐTP)

04/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành đúng và thống nhất các quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1998 và 2006 (hết HL 2011 thay thế bởi 02/2011/NQ-HĐTP)

03/2006/NQ-HĐTP: thay thế  01/2004/NQ-HĐTP về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong BLDS 2005

01/2006/NQ-HĐTP: Hướng dẫn các tình tiết, quy định tại BLHS (người phạm tội tự nguyện sửa chữa; phạm tội đối với trẻ em; dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội nhiều lần nhiều người, đối với thầy giáo, có tính chất chuyên nghiệp, đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án về tội này, tội đánh bạc, người phạm tội dưới 18 tuổi. (sửa đổi bởi 01/2010/NQ-HĐTP)

05/2005/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự. Biểu mẫu

04/2005/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ” (bị thay thế bởi 04/2012/NQ-HĐTP)

03/2005/NQ-HĐTP: quy định của Luật Phá Sản. Biểu mẫu

02/2005/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” của Bộ luật tố tụng dân sự. Biểu mẫu

01/2005/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004. (bị thay thế bởi 03/2012/NQ-HĐTP)

04/2004/NQ-HĐTP: quy định trong phần thứ ba”Xét Xử Sơ Thẩm”của bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003. Biểu mẫu

03/2004/NQ-HĐTP: HD Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Biểu mẫu

02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

01/2004/NQ-HĐTP: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bị thay thế bởi 03/2006/NQ-HĐTP)

04/2003/NQ-HĐTP: HD áp dụng đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế. (còn HL)

03/2003/NQ-HĐTP: thi hành đúng và thống nhất các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. (hết HL)

02/2003/NQ-HĐTP: tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân”,”giá trị lớn, quy mô lớn”; Trách nhiệm hình sự người quản lý khách sạn, nhà trọ. (01/2010/NQ-HĐTP: HĐ quy định tại điều 248 (đánh bạc) và điều 249 (gá bạc quy mô lớn) của bộ luật hình sự: Thay thế M6,7 02/2003/NQ-HĐTP)

01/2003/NQ-HĐTP: giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình (còn HL)

01/2001/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999 (xâm phạm sở hữu, ma túy, chức vụ…) – còn HL
01/2001/TANDTC-VKSNDTC-BVHTT: Hướng dẫn áp dụng Bộ luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Toà án nhân dân;
02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP: áp dụng quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm 1999

01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương XV “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999. Còn HL

02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA: quy định tại Đ7 Bộ luật Hình sự năm 1999 “Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian”

02/2000/NQ-HĐTP : hướng dẫn Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 (công nhận vợ chồng chung sống trước 3/1/1987 và >1/1/2001. chia tài sản chung, thừa kế…) – Còn HL

01/2000/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của bộ luật hình sự năm 1999. Còn HL

204/2004/NĐ-CP: về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC: về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

04/2017/NQ-HĐTP:  hướng dẫn một số quy định về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tại K1 và K3 Đ192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

326/2016/UBTVQH14: quy định mức thu miễn giảm thu nộp quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án

05/2012/NQ-HĐTP: thay thế 02/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự 2004/2011 – CÁC BIỂU MẪU TOÀ ÁN

04/2016/NQ-HĐTP: về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử.

03/2006/NQ-HĐTP: về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2005

02/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự  – CÁC BIỂU MẪU TOÀ ÁN (bị thay thế bởi 05/2012/NQ-HĐTP)

01/2006/NQ-HĐTP: Hướng dẫn các tình tiết, quy định tại BLHS (người phạm tội tự nguyện sửa chữa; phạm tội đối với trẻ em; dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội nhiều lần nhiều người, đối với thầy giáo, có tính chất chuyên nghiệp, đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án về tội này, tội đánh bạc, người phạm tội dưới 18 tuổi

04/2005/NQ-HĐTP: quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”

03/2005/NQ-HĐTP: quy định của Luật Phá Sản

02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

01/2003/NQ-HĐTP: giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình

03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC: quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính

55/TANDTC-PC/2018: V/v tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành trong vụ án dân sự, hành chính.

02/2017/NQ-HĐTP:  về biểu mẫu trong tố tụng hành chính.

104/2015/QH13: nghị quyết Quốc hội về thi hành bản án trong Luật TTHC2015

01/2015/NQ-HĐTP SĐBS 02/2011/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành một số quy định Luật TTHC2010 (HL:15/8/2011-9/2019)

15/QĐ-VKSTC/2018: Ban hành 170 Biểu Mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố của Viện kiểm sát

06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC: quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm theo quy định tại Đ122 BLTTHS2015 + Biểu mẫu

04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC: phối hợp thực hiện tha tù trước thời hạn

05/2017/NQ-HĐTP: ban hành biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

61/2017/TT-BCA: biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự.

01/2016/NQ-HĐTP: quy định có lợi cho người phạm tội theo K3Đ7BLHS2015/SĐBS2017

01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC: Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự

01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo

– Tòa án trả lại đơn khởi kiện: điểm đ)K1Đ192 BLTTDS2015
– Tranh chấp thuộc thẩm quyền Trọng tài thương mại: Đ6 LTTTM2010
– Thỏa thuận trọng tài TM dù không chính xác tên gọi, vẫn được chấp nhận giải quyết hoặc DS hoặc TT: K1Đ14 BLDS2015

144/2017/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

59/2015/QĐ-TTg: chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng 2016 2020: nghèo về thu nhập và dịch vụ xã hội: y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin
+Chuẩn nghèo-cận nghèo: 700-1000k/t/nông thôn-1000-1300k/t/thành thị
+ Mỗi tỉnh thành quy định theo tiêu chí

110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật

Danh sách các quốc gia có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật

136/2007/NĐ-CPVề xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

68/2018/NĐ-CP: quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thông tư hướng dẫn 04/2018/TT-BTP + Biểu Mẫu

152/2016/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng

28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

VBHNNĐ 03/NĐHN-BNV/2019: về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (bãi bỏ Đ32-Đ36)  29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Chức danh, mã số nghề nghiệp viên chức – các thông tư liên tịch  giữa các bộ với bộ nội vụ.

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

13/2014/TTLT- BVHTTDL- BNV mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

150/2013/NĐ-CP SĐBS  158/2007/NĐ-CP: quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

19/2013/NĐ-CP SĐBS 61/2006/NĐ-CP: chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn) . Các tiêu chí cụ thể theo từng địa phương

16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

04/2015/TT-BNV SĐBS Đ6  15/2012/TT-BNV hướng dẫn (29/2012/NĐ-CP) về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

12/2012/TT-BNV quy định về (việc xây dựng) chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,

12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

134/2006/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học,cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

16/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV  Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

68/2000/NĐ-CP: Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

49/2017/NĐ-CP sđbs 25/2011/NĐ-CP  – 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

08/2017/TT-BTTTT sđbs 17/2016/TT-BTTTT  quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động: phương thức khác thông qua thiết bị di động nhằm thu phí người sử dụng thông qua tài khoản thuê bao di động 1900xxx

38/2016/TT-BTTTT: quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới: Hướng dẫn VBHN 72/2013/NĐ-CP – 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng Internet và thông tin trên mạng

25/2015/TT-BTTTT: về quản lý và sử dụng kho số viễn thông (hướng dẫn 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

174/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (trò chơi điện tử): xử phạt không thông báo cước phí

83/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

06/VBHN-BXD Văn bản hợp nhất 117/2007/NĐ-CP 124/2011/NĐ-CP 42/2017/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

09/2019/QĐ-UBND: Đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1460/QĐ-UBND năm 2014: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050

14/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

100/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng (59/2015/NĐ-CP  kèm phụ lục SĐBS 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

09/2018/TT-BKHĐT: Hướng dẫn 63/2018/NĐ-CP: thay thế 15/2015/NĐ-CP đầu tư (xây dựng) theo hình thức đối tác công tư BOT

139/2017/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản…

161/2016/NĐ-CP: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

26/2016/TT-BXD: quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng (hướng dẫn 46/2015/NĐ-CP )

18/2016/TT-BXD (thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình+Biểu mẫu) hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế 12/2009/NĐ-CP ; 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng); > Phụ lục phân loại dự án ĐTXDCT + mẫu biểu

15/2016/TT-BXD: thay thế10/2012/TT-BXD  hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

03/2016/TT-BXD: hướng dẫn 46/2015/NĐ-CP ; 59/2015/NĐ-CP  Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn quản lý hoạt động đầu tư xây dựng > Phân cấp nhà ở, các loại cấp nhà (nhà cấp 1…4)

37/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng – không buộc áp dụng cho ca nhân tổ chức ngoài công lập (Hướng dẫn thi công HĐXD: 09/2016/TT-BXD)

32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

16/2016/TT-BXD+Biểu mẫu: hướng dẫn  59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế 12/2009/NĐ-CP ; 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng) ;

46/2015/NĐ-CP thay thế  15/2013/NĐ-CP thay thế 49/2008/NĐ-CP SĐBS 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (phân cấp công trình: nhà cấp 4, cấp 3…)

44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

05/2015/TT-BXD: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (thay thế 10/2014/TT-BXD)

45/2009/QĐ-UBND SĐBS 135/2007/QĐ-UBND:  Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: số tầng được xây so với chiều rộng lộ giới, độ nhô tối đa của ban công: cao độ ban công lầu 1…

39/2009/TT-BXD: Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

04/2008/QĐ-BXD quyết định về việc ban hành: “Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”- QCXDVN 01:2008/BXD: thông tầng, chiều cao tầng, khoảng lùi, mật độ xây dựng, độ vươn của ban công

27/2016/QĐ-UBND: Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

89/NQ-HĐND/2014/: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung cụ thể, thống nhất như đồ án (Đính kèm đồ án).

45/2009/QĐ-UBND Sđbs 135/2007/QĐ-UBND: Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: công thức mật độ XD, khoảng lùi, số tầng, chiều cao, chỉ giới XD, cao độ, tầng lửng, tầng hầm
TCVN4449:1987
: về Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

02/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

77/2020/NĐ-CP: quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

VBQPPL về Xuất nhập cảnh: Nghị định 76/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành – Quyết định 705/2017/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. – Thông tư 73/2021/TT-BCA: về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân

219/2016/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

82/2015/NĐ-CP: quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

31/2015/TT-BCA:  hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

04/2015/TT-BCA: mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam + Biểu mẫu NC (tiếp TT04/2015)

Văn bản hợp nhất  thông tư 18/VBHN-BCA  thông tư 07/2013/TT-BCA  và 27/2007/TT-BCA hướng dẫn 136/2007/NĐ-CP  về việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước (>Đại diện ủy thác làm hộ chiếu phải là pháp nhân)

139/2017/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai 41/2018/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.thác khoáng sản…

155/2016/NĐ-CP thay thế  179/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP

Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề  nghiệp Đ16,Đ21,Đ25

462/VBHN-BTP: Hợp nhất VB: 67/2015/NĐ-CP: sửa đổi  bổ sung 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (Luật sư, Công chứng viên), hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

65/2015/NĐ-CP: sửa đổi 1 phần  138/2013/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

102/2014/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

96/2014/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

142/2013/NĐ-CP: quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (liên quan đến thuốc lá)

166/2013/NĐ-CP: về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 138/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (hết HL 1 phần)

108/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

158/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

174/2013/NĐ-CP:xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

167/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình… (thay thế 73/2010/NĐ-CP; 110/2009/NĐ-CP)

33/2010/TT-BCA: Quy định điều kiện an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hướng dẫn 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Thay thế 02/2001/TT-BCA )

165/2013/NĐ-CP: Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

129/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

166/2013/TT-BTC (Hướng dẫn Nghị định 129/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

99/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

73/2010/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

93/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính giao thông hàng hải đường thủy nội địa

02/2014/NĐ-CP: quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

33/2010/TT-BCA: quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

02/2010/TT-TTCP: Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

41/2017/NQ-QH14: Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015SĐBS2017 (quan trọng*), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
Bãi bỏ nghị quyết 109/2015/QH13 và 144/2016/QH13 > Có lợi cho người phạm tội (75t, tham ô 3/4, tội danh mới…)

CÁC PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về quản lý thị trường

Pháp lệnh 8/2013/UBTVQH13: quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động

Pháp lệnh 06/2013/PL-UBTVQH13 Pháp lệnh về Ngoại hối sửa đổi, bổ sung 8/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh 01/2012/UBTVQH13: về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Pháp lệnh 04/2012/PL-UBTVQH13: sửa đổi, bổ sung SĐBS một số điều của Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11Về ưu đãi người có công với cách mạng +  20/2015/NĐ-CP: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Thông tư hướng dẫn 16/2014/TT-BLĐTBXH)

101/2013/NĐ-CP (thay thế 47/2012/NĐ-CP): quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

1037/2006/NQ-UBTVQH11: Về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia

Pháp lệnh Phí và lệ phí 38/2001/PL-UBTVQH10

Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ bí mật nhà nước Quyết định 49/2014/QĐ-TTg: Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13: Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

15/2004/PL -UBTVQH11: Pháp lệnh về Giống cây trồng. 01/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Pháp lệnh thuế về nông nghiệp 1983