Danh sách Luật, Bộ Luật Việt Nam và Văn bản liên quan

 DANH SÁCH LUẬT ĐẦY ĐỦ (Thứ tự ABC)

Màu đỏ là văn bản bị thay thế/bãi bỏ

TÊN LUẬT TÊN LUẬT
 1. Hiến pháp 2013
 1. Luật Nghĩa vụ quân sự 1981 – SĐBS 2005 – 2015
 1. Luật Người cao tuổi 2009
 1. Luật An ninh quốc gia
 • 06/2013/NĐ-CP: Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp nhà nước
 1. Luật Người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng 2006
 1. Luật an toàn thông tin mạng 2015
 2. Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
 • 39/2016/NĐ-CP: quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động > Biễu mẫu PL báo cáo, thông báo…
 • 37/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc (1% BHTNLĐ thuộc Luật ATVSLĐ quỹ thành phần của Luật BHXH) > Từ 1/6/2017 NSDLĐ đóng 0,5% BHTNLĐ theo 44/2017/NĐ-CP 
 • 19/2016/TT-BYT: quản lý vệ sinh lao động sức khỏe NLĐ.
 • 07/2016/TT-BLĐTBXH: đánh giá báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 • 25/2013/TT-BLĐTBXH: chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật lao động làm việc nguy hiểm độc hại
 1. Luật A­n Toàn Thực Phẩm 2010
 • 38/2012/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm
 1. Luật Nhà ở 2005 – 2014
 • 28/2016/TT-BXD: SĐBS 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡngkiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư – 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản – 02/2016/TT-BXD: quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Quy chế nhà chung cư full
 • 100/2015/NĐ-CP: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 • 19/2016/TT-BXD: hướng dẫn 99/2015/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật Nhà ở (thay thế:
  16/2010/TT-BXD (thay thế 01/2009/TT-BXD thủ tục cấp phép); 14/2013/TT-BXD07/2014/TT-BXD)

 • 99/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (thay thế 71/2010/NĐ-CP; 34/2013/NĐ-CP; 84/2013/NĐ-CP)
 • 05/2015/TT-BXD: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (thay thế 10/2014/TT-BXD)
 • 1/2010/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở – 16/2010/TT-BXD: hướng dẫn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2005 – 03/2014/TT-BXD: sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD
 • 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 • 90/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
 1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 – 2015
 • 110/2004/NĐ-CP: Về công tác văn thư;thẩm quyền ký văn bản QPPL
 • 24/2009/NĐ-CP: Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 • 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày VBHC (QUY ĐỊNH CHUNG) > Kèm phụ lục biểu mẫu
 • 25/2011/TT-BTP Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Chính phủ, Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ (QUY ĐỊNH RIÊNG);
 • 52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
 1. Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND 2004
 1. Luật Nuôi con nuôi 2010
 1. Luật Phá Sản 2004 – 2014
 • 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
 1. Luật Báo chí 1989 – SĐBS 1999 2016
 • 02/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
 • 07/2007/TT-BVHTT: hướng dẫn việc cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo
 • 51/2002/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
 1. Luật Bảo hiểm tiền gởi 2012
 2. Luật Bảo hiểm xã hội 2006 – 2014
 • 959/QĐ-BHXH thay thế 111/QĐ-BHXH, bãi bỏ Đ1 1018/QĐ-BHXH
 • 619/TB-BHXH: điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng bảo hiểm BHXH TP.HCM 2016 theo Quyết định 60/2015/QĐ-TTg quản lý tài chính bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
 • 21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
 • 959/QĐ-BHXH Về thu bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp quản lý sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm y tế 2015
 • 115/2015/NĐ-CP: hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc 2014; Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn các chế độ, phụ cấp, thâm niên… Mẫu biểu BHXH
 • 08/2015/QĐ-TTg: Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 • 77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 • 44/2013/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Hợp Đồng Lao Động (thông tư hướng dẫn: 30/2013/TT-BLDTBXH)
 • 34/2013/TT-BYT: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
 • 103/2012/NĐ-CP: Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã, Tổ Hợp Tác, Trang Trại, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Và Các Cơ Quan, Tổ Chức Có Thuê Mướn Lao Động
 • Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 127/2008/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đội bổ sung 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • 66/2013/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 • 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung 2012
 • Quyết định 1111/QĐ-BHXH Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
 • 86/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
 • 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hộivà trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 • 127/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
 • 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • 94/2006/NĐ-CP Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 2006
 • 205/2004/NĐ–CP_49/2013/NĐ-CP: Quy định thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Thang bảng lương
 1. Luật Phí và lệ phí 2015
 • 326/2016/NQ-UBTVQH14quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án
 • 301/2016/TT-BTC: hướng dẫn về lệ phí trước bạ – Căn cứ 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ
 • 257/2016/TT-BTC:  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
 • 139/2016/NĐ-CP: Quy định về lệ phí môn bài (thay thế 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài;và 83/2013/NĐ-CP)
 • 144/2010/TLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
 • 200/NQ-TVQH: Điều lệ về thuế công thương nghiệp
 1. Luật Phòng cháy chữa cháy 2001 – SĐBS 2013 > Hợp nhất full
 1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007
 • 110/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
 1. Luật Bảo Hiểm Y Tế 2009 – SĐBS 2014
 • Công văn 3334/BHXH-BT V/v hoàn trả tiền đóng BHYT
 • 28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • 34/2013/TT-BYT: Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày (thay thế 33/TT-LB)
 • QĐ xxx/BLĐTBXH: danh mục các ngành nghề độc hại nguy hiểm
 1. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007
 2. Luật phòng, chống khủng bố năm 2013
 3. Luật Phòng, chống Ma túy 2000 – SDDBS 2008
 • 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 94/2010/NĐ-CP: về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng
 1. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
 • 69/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS
 1. Luật Bảo Vệ Chăm Sóc Giáo dục Trẻ Em 2004
 2. Luật trẻ em 2016
 • 144/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 1. Luật Phòng, chống rửa tiền 2012
 2. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012
 • 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (liên quan đến thuốc lá)
 1. Luật Phòng, chống tham nhũng 2005-SĐBS2012 (Full)

– Quyết định số 64/2007/QĐ – TTg, ngày 10/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về quà tặng, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức. – 179/2007/NĐ-CP ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ NSNN theo phương thức tập trung. – 85/2008/NĐ-CP ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại Khoản 11, Điều 6 – Nghị định số 37/2007/NĐ – CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập – Chỉ thị số 26/2006/CT – TTg về việc nghiêm cấm dùng quỹ công làm quà biếu và tiếp khách sai quy định. – 20/2007/CT – TTg về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. – Thông tư số 101/2006/TT – BTC Hướng dẫn việc xử phạt chính và bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. – Thông tư số 23/2007/TT – BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập – Thông tư số 57/2007/TT – BTC Quy định chế độ chi tiêu, đón tiếp khách – Thông tư số 63/2007/TT – BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước – Thông tư số 103/2007/TT – BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ – TTg, quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước. – 63/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước. – Thông tư số 2442/2007/TT – TTCP hướng dẫn một số điều thi hành Nghị định số 37/2007/NĐ – CP, ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. – Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT – TTCP – VKSNDTC – TANDTC – KTNN – BQP – BCA quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN

 1. Luật phòng, chống thiên tai 2013
 1. Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010
 • 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • 19/2012/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 1. Luật Quản lý nợ công 2009 – 2017
 • 219/2013/NĐ-CP: Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

23a. Luật quản lý ngoại thương 2017

 1. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989
 1. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014
 2. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
 3. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
 1. Luật Quản lý tài sản Nhà nước 2010
 1. Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004
 1. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013
 1. Luật Bầu cử đại biểu HĐND20032010(Full-đầy đủ)
 • 1206/2016/NQ-UBTVQH13: về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân
 1. Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND 2001-2010 (Full-đầy đủ) – 2015
 1. Luật Quản lý Thuế 2006 – SĐBS 2012 – Hợp nhấtSĐBS2016
 • 49/2016/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của  109/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • 12/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
 • 91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế , SĐBS  83/2013/NĐ-CP
 • 39/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành  nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • 129/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (thay thế 98/2007/NĐ-CP)
 • 166/2013/TT-BTC (Hướng dẫn Nghị định 129/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • 16/2008/TT-BTC: Hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại
 • 61/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
 • 98/2007/NĐ-CP: Quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • 85/2007/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.
 • 95/2005/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ
 • 96/2002/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức thuế môn bài
 1. Luật Biên giới quốc gia 2003
 2. Luật Biển 2012
 1. Luật Quảng cáo 2012
 1. Luật Bình Đẳng Giới 2006
 1. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015
 2. Luật Quốc phòng 2005
 1. Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005
 2. Luật Các tổ chức tín dụng 2010 SĐBS2017
 1. Luật Quốc Tịch Việt Nam 2008 – SĐBS 2014
 1. Luật Cán Bộ, Công Chức 2008
 • 56/2015/NĐ-CP: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • 150/2013/NĐ-CP: Về luân chuyển cán bộ công
 • 06/2012/TT-BNV: hướng dẫn 112/2011/NĐ-CP: Về công chức xã, phường, thị trấn
 • 34/2011/NĐ-CP: Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
 • 24/2010/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • 116/2010/NĐ-CP: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • 06/2010/NĐ-CP Quy định những người là công chức
 • 260-QĐ/TW: Về iễn/bãi/nhiệm chức vụ
 • 29/2013/NĐ-CP  SĐBS 92/2009/NĐ-CP: Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã > 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH Hướng dẫn thực hiện 92/2009/NĐ-CP
 • 204/2004/NĐ-CP và 17/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung: về chế độ tiền lương  (thang bảng lương) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang – Download Bảng phụ lục. Thông tư HD 04/2005/TT-BNV: thâm niên vượt khung
 • 158/2007/NĐ-CP: quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • 27/2003/QĐ-TTg: Về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo
 1. Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009
 1. Luật Cạnh Tranh 2004
 • Nghị định 42/2014-NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 
 • 119/2011/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
 • 116/2005/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

42a. Luật cảnh vệ 2017

42b Luật Căn cước công dân 

 1. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999 SĐBS 2008 – SĐBS 2014
 1. Luật Công An Nhân Dân 2005 – 2014
 • 116/2010/NĐ-CP: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
 • 27/2010/NĐ-CP: Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết. – Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều
 1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005SĐBS 2009Luật Sở hữu trí tuệ hợp nhất
 • 131/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 • 99/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
 1. Luật Công Chứng, Chứng Thực 2006 – Luật Công chứng 2014
  • 4233/BTP-BTTP: V/v hướng dẫn thẩm quyền về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở
  • 29/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
  • 06/2015/TT-BTP: (thay thế 04/2013/NĐ-CP) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LCC.
  • 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  • 04/2015/TT-BTP: hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
  • 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng viên
  • 04/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
  • 257/2016/TT-BTC:  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. thay thế

08/2012/TTLT-BTC-BTP

  Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

 • 2104/QĐ-TTg: về quy hoạch tổ chức công chứng
 • 11/2012/TT-BTP về Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 • 93/2001/TTLT/BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực
 • 11/2011/TT-BTP: về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng
 • 52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (thi hành án, chứng nhận bào chữa, công chứng HĐ) – Phụ lục chi tiết
 • 91/2008/TTLT-BTC-BTP:  Mức thu, quản lý và sử dụng phí công chứng
 • 02/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng.
 • 79/2007/NĐ-CP: Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (thay thế 1 phần 75/2000/NĐ-CPvề công chưng, chứng thực)
 • 04/2006/TTLT/BTP-BTNMTHướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
 • Bộ luật  Dân sự 2005
 1. Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015
 2. Luật Tài nguyên nước 2012
 1. Luật Công Đoàn 2012
 1. Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009
 1. Luật Công nghệ thông tin 2006
 • 09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
 • 174/2013/NĐ-CP:xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 • 72/2013/NĐ-CP: Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
 • 97/2008/NĐ-CP: Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
 • 28/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet
 • 174/2013/NĐ-CP thay thế 63/2007/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông,
  công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 • 27/2002/QĐ-BVHTT Ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet
 • 09/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • 33/2011/TT-BTTTT Quy định chi tiết việc cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo chí điện tử
 1. Luật Thanh niên 2005
 2. Luật Thanh tra 2010
 • 21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
 • 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 • 05/2014/TT-TTCP: Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
 • 07/2012/NĐ-CP: Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
 • 02/2010/TT-TTCP: Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
 1. Luật Cơ yếu 2011
 2. Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài 2009SĐBS 2017
 3. Luật Cư Trú 2006 – SĐBS 2013
 • 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định31/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (đăng ký thường trú, nơi cư trú, chỗ ở hợp pháp…)
 • 123/2015/NĐ-CP thay thế 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  (158/2005 về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
 • 65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 1. Luật Thể dục Thể thao 2006
 • 37/2012/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015
 • 1206/2016/NQ-UBTVQH13: về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân
 • 59/2012/NĐ-CP: Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 1. Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007
 • 31/2017/TT-BYT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Về nhãn hàng hóa (Hiệu lực từ 1/6/2017)
 • Nghị định 89/2006/NĐ-CP: Về nhãn hàng hoá (Hiệu lực: 13/03/2007 – 01/06/2017)
 • 185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016)
 • 124/2015/NĐ-CP: (HL từ: 05/01/2016)
  SĐBS 185/2013/NĐ-CP (HL: 01/01/2014 – 05/01/2016): quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 • 80/2013/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Dán nhãn hàng hóa)
 • Hợp nhất thông tư  30/2011/TT-BKHCN và 23/2007/TT-BKHCN  hướng dẫn chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ; trình bày và thể hiện nội dung; thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật
 • 132/2008/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 1. Luật Thi Hành Án Dân Sự 2008 – SĐBS 2014 – LTHADS hợp nhất
 • Nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại
 • 62/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
 • 125/2013/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự/ án phí
 • 135/2013/NĐ-CP SĐBS  61/2009/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 144/2010/TLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự / tình huống…(58/2009/NĐ-CPvề án phí THA)
 1. Luật Chứng khoán 2006 – SĐBS 2010 Luật Chứng khoán đầy đủ (Full)
 • 116/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 • 108/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 1. Luật Thi đua, khen thưởng 2003 – SĐBS 2005 – SĐBS 2013
 • 89/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”, “nghệ sĩ ưu tú”
 1. Luật Chuyển giao công nghệ2006 2017
 1. Luật Thi hành án hình sự 2010
 • 221/2013/NĐ-CP: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 • 117/2011/NĐ-CP: Quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
 • 64/2011/NĐ-CP: Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh [tâm thần]
 1. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 2. Luật Thống kê 2003 –2015
 1. Luật Dân quân tự vệ năm 2009
 1. Luật Thủ Đô 2013
 2. Luật Thú y 2015
 1. Luật Dân Sự 2005 – 2015 (Bộ luật dân sự) – 1995 > Các loại mẫu hợp đồng dân sự
 • 52/NQ-CP Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (thi hành án, chứng nhận bào chữa, công chứng HĐ) – Phụ lục chi tiết
 • 17/2010/NĐ-CP: Về bán đấu giá tài sản
 • 11/2012/NĐ-CPSĐBS 163/2006/NĐ-CP Về giao dịch bảo đảm
 • 83/2010/NĐ-CP: Về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • 10/2009/UBTVQH12: Danh mục Lệ phí, án phí toà án 
 • 136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • 138/2006/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Các Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Về Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • 58/2009/NĐ-CP: Quy định một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
 • 151/2007/NĐ-CP: Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • 100/2006/NĐ-CP: Quy định một số điều của Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 • 161/2009/TT-BTC: Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.
 • 05/2009/TTLT-BCA-BNG: Hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
 • 01/2004/NQ-HĐTP: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 • 01/2003/NQ/HĐTP ngày 16/4/2003 của HĐTP- TANDTC hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự
 • 38/2005/NĐ-CP: quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
 1. Luật Thuế Bảo vệ Môi trường 2010
 1. Luật Dầu khí 1993 – SĐBS 2008
 • 149/2013/NĐ-CP: Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 1. Luật giáo dục nghề nghiệp
 • Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 • 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV: Hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
 • 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH: quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hanh theo 1956/QĐ-TTg
 1. Luật Dạy nghề 2006 (đã bị thay thế)
 • 148/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề
 1. Luật Thuế Gía Trị Gia Tăng 2008– SĐBS 2013 Đầy đủ (Full) – SĐBS2016
 • 91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
 1. Luật Di sản văn hóa 2001– SĐBS 2009
 1. Luật Thuế Tài Nguyên 2009 – 
 • 712/2013/UBTVQH13: Về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
 1. Luật Doanh nghiệp 2005 – 2014 – LDN Tiếng Anh– Các mẫu Hợp đồng dân sự
 • 78/2015/NĐ-CP: thay thế 43/2010/NĐ-CP và 05/2013/NĐ-CP về đăng lý doanh nghiệp
 • 193/2013/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật HTX
 • 52/2008/NĐ-CP: Về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • 50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP
 • 35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)
 • 96/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • 22/2015/QĐ-TTg: Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
 • 10/2014/TT-BVHTTDL: hướng dẫn NGHỊ ĐỊNH 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp thay thế 88/2006/NĐ-CP: Về đăng ký kinh doanh: đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • 37/2014/QĐ-TTg Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
 • 33/2010/TT-BCA: Quy định điều kiện an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hướng dẫn 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Thay thế 02/2001/TT-BCA )
 • 39/2014/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 39 về hoá đơn lẻ GTGT, HĐ bán hàng dịch vụ
 • 151/2013/NĐ-CP: Về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (Doanh nghiệp nhà nước)
 • 32/2013/TT-NHNN:quy định các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
 • 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục và một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh (thay thế 14/2010/TT-BKH) >>> Download các mẫu phụ lục
 • 52/2012/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
 • 56/2009/NĐ-CP: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (định nghĩa)
 • 102/2010/NĐ-CP: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
 • 56/2009/NĐ-CP: Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 151/2007/NĐ-CP: Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • 39/2007/NĐ-CP: Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh
 • 100/2011/NĐ-CP: Quy định về việc thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam
 • 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • 40/1994/NĐ-CP : Quy Chế Đặt Văn Phòng Đại Diện Doanh Nghiệp Việt Nam Ở Nước Ngoài
 1. Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003
 1. Luật Du lịch 2005
 • 16/2012/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
 1. Luật Dược 20052016
 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007– SĐBS 2012 Luật thuế TNCN đầy đủ (Full)
 • 92/2015/TT-BTC: hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế > Các mẫu/tờ khai
 • 91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
 • 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
  * Phu luc 01.doc
  * Phu luc 02.doc
 1. Luật Đặc Xá 2007
 1. Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2008 – SĐBS 2013 –  Đầy đủ (Full)
 • 96/2015/TT-BTC: quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và SĐBS 78/2014/TT-BTC119/2014/TT-BTC151/2014/TT-BTC
 • 91/2014/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, SĐBS 218/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: >>> Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN và hướng dẫn thi hành 124/2008/NĐ-CP, Nghị 122/2011/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 1. Luật Đất Đai 2003 – Luật Đất Đai 2013Luật Đất đai 19871993
 • 01/2017/NĐ-CP SĐBS 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thủ tục)SĐ 23/2014/TT-BTNMT / 24/2014/TT-BTNMT / 25/2014/TT-BTNMT
 • 02/2015/TT-BTNMT: hướng dẫn 43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (thủ tục)SĐ 23/2014/TT-BTNMT / 24/2014/TT-BTNMT / 25/2014/TT-BTNMT
 • 64/2014/QĐ-UBND – Giá đất Đồng Nai 2015-2020
 • 45/2015/NĐ-CP Về hoạt động đo đạc và bản đồ
 • 102/2014/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnhquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phụ lục/mã đất
 • 25/2014/TT-BTNMT: quy định về bản đồ địa chính
 • 24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ địa chính – MẪU PHỤ LỤC
 • 23/2014/TT-BTNMT: Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất–MẪU BIỂU
 • 43/2014/NĐ-CP: quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
 • SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI 2003 VÀ 2013
 • 104/2014/NĐ-CP: Quy định về khung giá đất >>> Phụ lục
 • 44/2014/NĐ-CP phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất (Thông tư 36/2014/TT-BTNMT phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
 • 126/2013/NĐ-CP về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
 • 76/2014/TT-BTC: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền, miễn giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất > Kèm phụ lục
 • 50/2013/TT-BTNMT: Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vàtài sản khác gắn liền với đất
 • 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 • 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
 • 84/2007/NĐ-CP: Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
 • 69/2009/NĐ-CP: Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • 38/2011/NĐ-CP Sửa đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • 17/2006/NĐ-CP Sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và 187/2004/NĐ-CP
 • 42/2012/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 • 88/2009/NĐ-CP: Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • 01/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
 • 205/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (có hiệu lực 10/01/2013)
 • 05/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn trường hợp được ưu đãi sử dụng đất và quản lý đất đai đối với cơ sở giáo dục – đào tạo, y tế, VH, TDTT, KHCN, môi trường, XH, DS-GĐ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 • 181/2004/NĐ-CP: Về thi hành Luật Đất đai 2004
 • Quyết định 118/TTg/1996 của về việc hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung 118/TTg;  Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;
 1. Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993
 2. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
 1. Luật Đầu Tư 2005 – 2014
 • 50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP
 • 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện>Danh mục2017
 1. Luật Đầu tư công 2014
 2. Luật Đấu thầu 2005 – SĐBS 2009 – Luật Đầu thầu 2013
 • 23/2015/TT-KHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (hướng dẫn 63/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu)>Biểu mẫu
 1. Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt 2008 – SĐBS2014 SĐBS2016
 1. Luật Đê điều 2006
 1. Luật Thuế Xuất nhập khẩu 2005
  Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 (thuế XNK)
  (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ)
 • 134/2016/NĐ-CP: quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • 125/2017/NĐ-CP: SĐBS 122/2016/NĐ-CP: Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
 • 182/2015/TT-BTC: biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
 • 127/2013/NĐ-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 1. Luật Điện ảnh 2006SĐBS 2009
 1. Luật Thủy sản 20032017

83a. Luật thủy lợi 2017

 1. Luật Điện Lực 2004 – SĐBS 2012
 • 134/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 1. LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 2016
 2. Luật Đường sắt 2005
 1. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005 – 2013
 1. Luật Giám định tư pháp 2012
 1. Luật Giá 2012
 • 149/2016/NĐ-CP SĐBS 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
 • 37/2015/TTLT-BYT-BTC: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
 • 31/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, về bình ổn giá, trợ giá, trợ cước và hiệp thương giá
 • 84/2009/NĐ-CP: Về kinh doanh xăng dầu. >>> 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ
 1. Luật Thương mại 2005
 1. Luật Tiếp cận thông tin 2016
 2. Luật tiếp công dân 2013
 • 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;
 • 07/2014/TT-TTCP: quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
 1. Luật Giao dịch Điện tử 2005
 • 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử
 • Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP
 1. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006(HDCT: 127/2007/NĐ-CP)
 1. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 (HL: 1/1/2018)
 1. Luật Giáo dục đại học 2012
 • 18/2017/QĐ-TTg:  liên thông giữa trình độ trung cấp trình độ cao đẳng trình độ đại học
 • 15/2014/TT-BGDĐT: Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ
 • 70/2014/QĐ-TTg: Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
 • 141/2013/NĐ-CP 24/10/2013: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
 1. Luật Giáo Dục 2005– Sửa đổi 2009
 1. Luật Tố cáo 2011, Luật Khiếu nại 2011
 • 07/2014/TT-TTCP: quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế 04/2010/TT-TTCP)
 • 06/2013/TT-TTCP: quy trình giải quyết tố cáo căn cứ 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo 2011;
 • 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011
 • 04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. – Mẫu đơn KN-tố cáo
 1. Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014
 2. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
 3. Luật Giao thông đường bộ 2008
 • 65/2016/NĐ-CP:về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 • 46/2016/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 • 58/2015/TT-BGTVT: về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (thay thế 46/2012/TT-BGTVT)
 • 91/2015/TT-BGTVT: Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ
 • 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
 • 133/2014/TT-BTC: hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
 • 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 • 152/2013/NĐ-CP: Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
 • 86/2014/NĐ-CP thay thế 93/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô [taxi]
 • 18/2012/NĐ-CP: Quỹ bảo trì đường bộ
 • 46/2012/TT-BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Hết HL)
 • 71/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • 17/2012/TT-BGTVT: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”
 • 34/2010/ND-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ >>> QUY CHUẨN BIỂN BÁO GIAO THÔNG FULL
 • 27/2010/NĐ-CP: Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết – Thông tư 47/2011/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 27/2010/NĐ-CP
 • 103/2008/ND-CP: Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • 36/2010/TT-BCA: Quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số các loại xe cơ giới
 • 15/2012/TT-BGTVT: Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Sửa đổi Thông tư 07/2009/TT-BGTVT)
 • 129/2010/TTLT-BTC-BGTVThướng dẫn giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải ban hành
 • 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 1. Luật Tổ chức Chính phủ 2001 –2015
 • 58/2017/NQ-CP: triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
 • 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • Xem thêm các quyết định về chính sách cho người có công/hộ nghèo…
 • 59/2015/QĐ-TTg: Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020
 • 22/2013/QĐ-TTg: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
 • 35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)
 • 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
 • 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • 215/2013/NĐ-CP: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
 • 48/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
 • 09/2013/TT-BCT: Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
 • 41/2013/TT-BNNPTNT thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới
 • 491/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới
 • 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính;
 • 160/2004/QĐ-TTg: xác định khu vực cấm, địa điểm cấm ______________

TCVN ISO 9001:2008 

 1. Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 – SĐBS 2014
 2. Luật Hải Quan 2001 – Sửa Đổi 2005 – Luật Hải quan 2014
 • 127/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • 194/2010/TT-BTC: Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 1. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
 2. Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003
 • 159/2005/NĐ-CP: Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn
 1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006 – 2014
 • 147/2013/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 • Thông tư 30/2012/TT-BGTVT: Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không dân dụng
 • Nghị định 51/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng
 • Nghị định số 79/2011/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
 • Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về An ninh hàng không dân dụng
 • Nghị định 36/2008/NĐ-CP: Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
 1. Luật Hàng hải Việt Nam 2005 – 2015 (Bộ luật hàng hải)
 1. Luật Tổ chức quốc hội 2001/SĐBS 20072014
 • 823/2009/UBTVQH12: SĐBS 730/2004/NQ-UBTVQH11: phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát > Chi tiết
 1. Luật Hiến, ghép, lấy mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 2006
 • 13/2008/QĐ-BYT: Hướng dẫn tư vấn, kiểm tra sức khỏe cho người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết và người đăng ký hiến xác.
 • 56/2008/NĐ-CP: về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 1. Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân 2002 – 2014*
 • 01/2017/TT-TANDTC: quy định về phòng xử án (LS ngang hàng VKS)
 • 326/2016/NQ-UBTVQH14: quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án
 • 02/2016/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Luật tố tụng hành chính 2015
 • 01/2016/NQ-HĐTP: quy định có lợi cho người phạm tội theo K3Đ7BLHS2015/SĐBS2017
 • 01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo
 • 01/2010/NQ-HĐTP: HĐ quy định tại điều 248 và điều 249 của bộ luật hình sự: Thay thế M6,7 02/2003/NQ-HĐTP, thay thế M9 01/2006/NQ-HĐTP
 • 01/2007/NQ-HĐTP: về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 • 03/2006/NQ-HĐTP: về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2005
 • 01/2006/NQ-HĐTP: HD các tình tiết, quy định tại BLHS
 • 02/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự  – CÁC BIỂU MẪU TOÀ ÁN
 • 05/2005/NQ-HĐTP:  “XÉT XỬ PHÚC THẨM” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
 • 04/2005/NQ-HĐTP: quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”
 • 03/2005/NQ-HĐTP: quy định của Luật Phá Sản
 • 04/2004/NQ-HĐTP: quy định trong phần thứ ba”Xét Xử Sơ Thẩm”của bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2003
 • 03/2004/NQ-HĐTP: HD Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
 • 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 • 01/2003/NQ-HĐTP: giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 • 02/2003/NQ-HĐTP: tình tiết “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân”,”giá trị lớn, quy mô lớn”; Trách nhiệm hình sự người quản lý khách sạn, nhà trọ
 • 01/2001/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 và 289 Bộ luật Hình sự năm 1999
 • 01/2000/NQ-HĐTP: hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của bộ luật hình sự năm 1999.
 • 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương XV “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999
 • 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Tội Chứa Chấp Hoặc Tiêu Thụ Tài Sản Do Người Khác Phạm Tội Mà Có Và Tội Rửa Tiền
 • 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Một Số Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Và Viễn Thông
 1. Luật Hình Sự 1999 – SĐBS 2009; Đầy Đủ 1999/2009 (Full) – 2015 (Bộ luật hình sự) 1985 – BLHS2015 (mụclục)
  BLHS2015/SĐBS2017 full hợp nhất (mucluc) 
  > So sánh điểm khác nhau của 2 BLHS
 • Nghị quyết 41/2017/QH14 (quantrọng*) V/v thi hành Bộ luật Hình sự 2015SĐBS2017, của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
 • Nghị quyết 109/2015/NQ-QH13: Về thi hành BLHS
 • 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.
 • 09/2011/NĐ-CP sửa đổi 89/1998/NĐ-CP Quy chế về tạm giữ, tạm giam
 • 10/2012/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Biện Pháp Tư Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Đối Với Người Chưa Thành Niên Phạm Tội
 • 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương XV “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999
 • 70/2011/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
 • 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP: Hướng Dẫn Việc Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự Đối Với Các Hành Vi Xâm Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
 • 01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo
 • 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Tội Chứa Chấp Hoặc Tiêu Thụ Tài Sản Do Người Khác Phạm Tội Mà Có Và Tội Rửa Tiền
 • 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC: Hướng Dẫn Áp Dụng Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Một Số Tội Phạm Trong Lĩnh Vực Công Nghệ Thông Tin Và Viễn Thông
 • 01/2010/NQ-HĐTP: Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Tại Điều 248 Và Điều 249 Của Bộ Luật Hình Sự
 • 09/2009/UBTVQH12 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự Pháp lệnh 23/2004/PL-UBTVQH11
 • 10/2009/UBTVQH12: Danh mục Lệ phí, án phí toà án 
 • 136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 1. Luật Tổ chức viện Kiểm sát nhân dân 2002 – 2014
 •  204/2004/NĐ-CP: về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC: về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát
 1. Luật hòa giải ở cơ sở 2013 
 • 15/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở
 1. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2003 – 2015
 1. Luật Tố Tụng Dân Sự 2004SĐBS 2011 – 2015 (bộ luật tố tụng dân sự) Luật Tố tụng dân sự 2004/2011 đầy đủ (full)
 • 05/2017/NQ-HĐTP: ban hành biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự
 • 04/2017/NQ-HĐTP:  hướng dẫn một số quy định về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tại K1 và K3 Đ192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 • 05/2012/NQ-HĐTP: Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 SĐBS 2011
 • 03/2006/NQ-HĐTP: về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ luật dân sự năm 2005
 • 02/2006/NQ-HĐTP: hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự  – CÁC BIỂU MẪU TOÀ ÁN
 • 04/2005/NQ-HĐTP: quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về “Chứng minh và chứng cứ”
 • 03/2005/NQ-HĐTP: quy định của Luật Phá Sản
 • 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 • 01/2003/NQ-HĐTP: giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 1. Luật Hôn Nhân Gia Đình  1959 – 1986 –  2000 – 2014
 • 10/2015/NĐ-CP: về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • 24/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • 22/2013/TT-BTP: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • 110/2013/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • 87/2001/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
 • 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  (158/2005 về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
 • 110/2009/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
 • 136/2007/NĐ-CP: Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP: về việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 • 12/2003/NĐ-CP: Về Sinh Con Theo Phương Pháp Khoa Học
 • Nghị quyết 01/2003/NQ/HĐTP ngày 16/4/2003 của HĐTP- TANDTC hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự
 • 32/2002/NĐ-CP: Quy Định Việc Áp Dụng Luật Hôn Nhân Và Gia Đình Đối Với Các Dân Tộc Thiểu Số
 • 77/2001/NĐ-CP: Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn
 • 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC : Về Việc Hướng Dẫn Áp Dụng Các Quy Định Tại Chương Xv “Các Tội Xâm Phạm Chế Độ Hôn Nhân Và Gia Đình” Của Bộ Luật Hình Sự Năm 1999
 • 02/2000/NQ-HĐTP : hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
 • 35/2000/NQ-QH10: về thi hành LHNGĐ2000: ko công nhận hôn nhân chung sống như VC sau 3/1/1987 mà ko ĐKKH từ  1/1/2003
 1. Luật Tố Tụng Hành Chính 20102015
 1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
 2. Luật Hợp tác xã 2012
 1. Luật Tố Tụng Hình Sự 20032015 (Bộ luật tố tụng hình sự) – BLTTHS 1988
 • 05/2017/NQ-HĐTP: ban hành biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự
 • 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH: Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên
 • 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC: Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
 • 01/2013/NQ-HĐTP: Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo
 1. Luật Kế toán 2003 – 2015 (HL: 1/1/2017)
 • Danh mục hàng hóa cấm XNK: 12/2006/NĐ-CP
 • 13/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXHHướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễnvà xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh
 • 129/2004/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
 1. Luật Khám Chữa Bệnh 2009
 1. Luật Trưng cầu ý dân 2015
 2. Luật Trọng tài thương mại 2010
 3. Luật Trợ giúp pháp lý 20062017
 • 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • 77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật
 1. Luật khí tượng thuỷ văn 2015
 2. Luật Khiếu nại 2011
 • 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011
 • 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại 2011
 • 07/2014/TT-TTCP: quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế 04/2010/TT-TTCP)
 • 04/2010/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. – Mẫu đơn KN-tố cáo
 1. Luật Tương trợ Tư pháp 2007
 1. Luật Khoa học và công nghệ 2000 – 2013
 2. Luật khoáng sản 2010
 3. Luật Kinh doanh bât động sản 2006 – 2014
 • 02/2016/TT-BXD: Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • 10/2015/TT-BXD: SĐBS bởi 28/2016/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡngkiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư
 • 11/2015/TT-BXD SĐBS bởi 28/2016/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.<> Hướng dẫn… 76/2015/NĐ-CP: thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014
 • 121/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệuxây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
 1. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 – SĐBS 2010
 1. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2009 – 2017
 1. Luật Kiểm toán Nhà nước 2005 – 2015
 2. Luật Kiểm toán độc lập 2011
 • 84/2016/NĐ-CP: tiêu chuẩn điều kiện kiểm toán viên tổ chức kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng
 • 105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 • 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
 • 129/2012/TT-BTC: Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
 1. Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005
 1. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008
 1. Bộ Luật Lao Động 2012
 • 141/2017/NĐ-CP: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
 • 153/2016/NĐ-CP:  quy định mức lương tối thiểu vùng 2017 áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động
 • 152/2016/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng
 • Chức danh, mã số nghề nghiệp viên chức – các thông tư liên tịch  giữa các bộ với bộ nội vụ
 • 35/NQ-CP Nghị quyết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 2020 2016 (thanh tra <=1L/năm)
 • 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động 2012 (thông tư hướng dẫn hướng dẫn [mẫu]hợp đồng lao động, kỷ luật lao động: 47/2015/TT-BLĐTBXH mẫu giao kết HĐLĐ NSDLĐ ủy quyền)
 • >>> Luật công đoàn 2012 >>> Điều lệ công đoàn 2008
 • 23/2014/TT-BLĐTBXH + Biểu mẫu hướng dẫn (03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một s điều của Bộ luật lao động v việc làm) 
 • 103/2014/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
 • 03/2014/TT-BLĐTBXH: về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • 02/2014/TT-BLĐTBXH: điều chỉnh tiền lương tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH
 • Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động
 • 08/2013/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn Nghị định 46 hướng dẫn Bộ luật Lao động
 • 26/2013/TT-BLĐTBXH: về danh mục 77 công việc không được sử dụng lao động nữ
 • 11/2013/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
 • 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn >>> Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ về đóng phí công đoàn.
 • 95/2013/NĐ-CP SĐBS 88/2015/NĐ-CP>>>NĐ Full: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • 49/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
 • 47/2010/NĐ-CP: Quy định xử phạt hành chính về Hành vi vi phạm pháp luật lao động
 • 103/2012/NĐ-CP: Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Ở Doanh Nghiệp, Hợp Tác Xã, Tổ Hợp Tác, Trang Trại, Hộ Gia Đình, Cá Nhân Và Các Cơ Quan, Tổ Chức Có Thuê Mướn Lao Động
 • 44/2013/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (BHXH)
 • 45/2013/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Thời Giờ Làm Việc, Thời Giờ Nghỉ Ngơi Và An Toàn LĐ, Vệ Sinh LĐ
 • 46/2013/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Bộ Luật Lao Động Về Tranh Chấp Lao Động
 •  01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn  55/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 • 60/2013/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
 • 22/2013/TT-BLĐTBXH: quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • 13/2009/TT-BLĐTBXH: Hướng Dẫn Thực Hiện Nhiệm Vụ Quản Lý Nhà Nước Về Lao Động Các Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất, Khu Kinh Tế Và Khu Công Nghệ Cao
 • 07/2010/TT- BYT: hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • 14/2005/TT-LT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08/3/2005 hướng dẫn khai báo và điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.
 • 12/TTLB: quy định về tiêu chuẩn thương tật, tiêu chuẩn mất sức lao động do bệnh tật
 • 44/2003/NĐ-CP: hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
 • QĐ xxx/BLĐTBXH: danh mục các ngành nghề độc hại nguy hiểm
 1. Luật Việc làm 2013
 • 152/2016/TT-BTC quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp dưới 3 tháng
 • 28/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • 77/2014/QĐ-TTg: Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 1. Luật Viên Chức 2010
 • Chức danh, mã số nghề nghiệp viên chức – các thông tư liên tịch  giữa các bộ với bộ nội vụ.
 • 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
 • 13/2014/TTLT- BVHTTDL- BNV mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
 • 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
 • 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 • 16/2012/TT-BNV về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
 • 15/2012/TT-BNV hướng dẫn (29/2012/NĐ-CP)về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
 • 12/2012/TT-BNV quy định về (việc xây dựng) chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức,
 • 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
 • 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • 134/2006/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học,cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 • 16/2006/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
 • 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV  Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
 • 68/2000/NĐ-CP: Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp
 1. Luật lâm nghiệp 2017
 2. Luật Luật sư 2006-SĐBS 2012 
 • 220/2016/TT-BTC: quy định lệ phí hành nghề Luật sư
 • Điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam 2015
 • 02/2015/TT-BTP: Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
 • 191/2014/TTLT-BTC-BTPhướng dẫn thù lao, thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
 • 10/2014/TT-BTP: Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của LS
 • 19/2013/TT-BTP: Hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư >MẫuTPLS01
 • 123/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
 • 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • 02/2012/TT-BTC: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam
 • 70/2011/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
 • 17/2011/TT-BTP: hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư
 • 77/2008/NĐ-CP Về tư vấn pháp luật
 • 87/2003/NĐ-CP Về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • 53/2003/TT-BTC: Hướng dẫn áp dụng chế độ thuế đối với Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh
 1. Luật lưu trữ 2011
 2. Luật Lý lịch tư pháp 2009
 1. Luật Viễn thông 2009
 • 25/2015/TT-BTTTT: về quản lý và sử dụng kho số viễn thông (hướng dẫn 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
 • 174/2013/NĐ-CP:xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 • 83/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
 1. Luật Môi Trường 2005 – Luật Bảo vệ môi trường 2014
 • 31/2017/TT-BTNMT: (HL: 01/12/2017: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
 • 04/2017/TT-BNNPTNT Danh mục động vật thực vật hoang dã phụ lục Công ước CITES
 • 155/2016/NĐ-CP thay thế  179/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu;
 • 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại (Phu lục danh mục chất thải, hồ sơ mẫu biểu đăng ký nguồn thải)
 • 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn 18/2015/NĐ-CP: về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (PL mẫu biểu kế hoạch BVMT)
 • 47/2011/TT-BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường – Phụ lục mẫu biểu
 • 43/2007/QĐ-BYT: Về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế
 • 32/2006/NĐ-CP: Về Quản Lý Thực Vật Rừng, Động Vạt Rừng Nguy Cấp, Quý, Hiếm > Danh mục
 • 140/2006/NĐ-CP: Quy Định Việc Bảo Vệ Môi Trường Trong Các Khâu Lập, Thẩm Định, Phê Duyệt Và Tổ Chức Thực Hiện Các Chiến Lược, Quy Hoạch, Kế Hoạch, Chương Trình Và Dự Án Phát Triển
 • 59/2007/NĐ-CP: Về quản lý chất thải rắn
 • 81/2007/NĐ-CP: Quy Định Tổ Chức, Bộ Phận Chuyên Môn Về Bảo Vệ Môi Trường Tại Cơ Quan Nhà Nước Và Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • 159/2007/NĐ-CP: Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quản Lý Rừng, Bảo Vệ Rừng Và Quản Lý Lâm Sản
 • 174/2007/NĐ-CP: Về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Chất Thải Rắn
 • 04/2009/NĐ-CP: Về Ưu Đãi, Hỗ Trợ Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường
 • 35/2009/NĐ-CP: Về Tổ Chức Và Hoạt Động Của Thanh Tra Tài Nguyên Và Môi Trường
 • 117/2009/NĐ-CP: Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • 29/2011/NĐ-CP: Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (kèm danh mục)
 1. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam 1999 – 2015
 1. Luật Xây Dựng 2003SĐBS 2009 – Luật XD 2014
 • 37/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng (Hướng dẫn thi công HĐXD: 09/2016/TT-BXD)
 • 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 • 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD
 • 05/2015/TT-BXD: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (thay thế 10/2014/TT-BXD)
 • 39/2009/TT-BXD: Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
 • 180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
 • 04/2008/QĐ-BXD quyết định về việc ban hành: “Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”
 1. Luật Xuất bản 2012
 • 02/2011/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
 1. Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
 1. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 – 2015
 • 39/2016/TT-NHNN: về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
 • 222/2013/NĐ-CP: Về thanh toán bằng tiền mặt
 • Pháp lệnh 06/2013/PL-UBTVQH13 Pháp lệnh về Ngoại hối sửa đổi, bổ sung 8/2005/PL-UBTVQH11
 • 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi
 • 222/2013/NĐ-CP: Về thanh toán bằng tiền mặt
 • 15/2011/TT-NHNN: Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
 1. Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 
 • 155/2016/NĐ-CP thay thế  179/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 • 50/2016/NĐ-CP: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, kế hoạch và đầu tư. thay thê 155/2013/NĐ-CP
 • Nghị định 79/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Đ16,Đ21,Đ25
 • 67/2015/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế (liên quan đến thuốc lá)
 • Nghị định 138/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (hết HL 1 phần)
 • 108/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • 158/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cao
 • 174/2013/NĐ-CP:xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 • 167/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình… (thay thế 73/2010/NĐ-CP; 110/2009/NĐ-CP)
  • 33/2010/TT-BCA: Quy định điều kiện an ninh, trật tự một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hướng dẫn 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Thay thế 02/2001/TT-BCA )
 • 165/2013/NĐ-CP: Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
 • 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 • 129/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • 166/2013/TT-BTC (Hướng dẫn Nghị định 129/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • 73/2010/NĐ-CP: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội
 • 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • 93/2013/NĐ-CP: xử phạt vi phạm hành chính giao thông hàng hải đường thủy nội địa
 • 33/2010/TT-BCA: quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
 • 02/2010/TT-TTCP: Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
 • 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 1. Luật Ngân sách nhà nước 2002 – 2015
 • 14/2014/TTLT-BTC-BTP: Quy định việc Iập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của nguòi dân tại cơ sở
 • 60/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
 • 02/2015/QĐ-TTg: Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư trên biển (150k/ngày/người)
 • 97/2010/TT-BTC: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 • 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức một số nghề, công việc đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng – Thuỷ văn
 • 41/2017/NQ-QH14: Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015SĐBS2017 (quan trọng*), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015
  Bãi bỏ nghị quyết 109/2015/QH13 và 144/2016/QH13 > Có lợi cho người phạm tội (75t, tham ô 3/4, tội danh mới…)
 • Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về quản lý thị trường
 • Pháp lệnh 8/2013/UBTVQH13: quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Cảnh sát cơ động
 • 101/2013/NĐ-CP (thay thế 47/2012/NĐ-CP): quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 • 04/2012/UBTVQH13: sửa đổi, bổ sung SĐBS một số điều của Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11Về ưu đãi người có công với cách mạng +  20/2015/NĐ-CP: Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 31/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Thông tư hướng dẫn 16/2014/TT-BLĐTBXH)
 • Pháp lệnh Phí và lệ phí 38/2001/PL-UBTVQH10
 • Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ bí mật nhà nước Quyết định 49/2014/QĐ-TTg: Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Ban Kinh tế Trung ương
 • Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13: Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ