Cơ cấu tổ chức – hoạt động công ty cổ phần

______________________________

1/ TRIỆU TẬP CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG

– Đại hội đồng cổ đông họp 1 năm 1 lần – Đ136LDN2014

– HĐQT đứng ra tổ chức họp  trong thời hạn 4 tháng sa khi kết thúc năm tài chính; gia hạn được 2 tháng = 6 tháng K2Đ136

> Triệu tập bất thường: K2Đ136

– Ban kiểm soát triệu tập thay HĐQT sau 30 ngày: K5Đ136

– Cổ đông/nhóm CĐ sở hữu >=10% cổ phần được yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ – K2Đ114

2/ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (mua bán)

– CĐPT sáng lập được chuyển nhượng CP cho CĐSL khác (hoặc người khác nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận) trong vòng 3 năm ĐKKD – điểm d K1Đ114, K3Đ119, K1Đ126

– Cho tặng CP – K5Đ126

3/ QUYỀN THÀNH LẬP, GÓP VỐN, QUẢN LÝ CTY CP (QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP)

– Có thể là vừa là chủ DN trách nhiệm hữu hạn và DN vô hạn (nếu được chấp thuận của TV khác trong Cty hợp danh). Vừa làm GĐ công ty TNHH vừa làm GĐ công ty cổ phần.
– Có thể làm chủ 2 hoặc nhiều loại hình DN khác nhau: vừa là chủ hộ KD cá thể vừa là GĐ công ty CP, là GĐ công ty TNHH.

>  Mỗi các nhân chỉ được tham gia thành lập/góp vốn hay SH một loại hình DN là DNTN. (không thể làm chủ DNTN của 2 DNTN)

Viên chức được tham gia góp vốn thành lập DN nhưng ko được quản lý Đhành DN Đ18LDN; K3Đ14LVC2010

– Cán bộ công chức không được thành lập quản lý các DN đbK1Đ37 LPCTN2005/SĐBS2012.

Thủ trưởng/PhóTT/người thân ko được góp vốn, bố trí, để người thân làm/kinh doanh trong DN mình quản lý NN K234Đ37 LPCTT

Thành lập, thành viên sáng lập doanh nghiệp ngoài tư nhânđa phần cán bộ công chức không được làm đbK2Đ18LDN2014 – đbK1Đ37 LPCTN2005/SĐBS2012

>>> Tham gia góp vốn: Chỉ hạn chế với các cán bộ lãnh đạo/người thân của CBLĐ trong DN mình tham gia QLNN hoặc DN người thân sở hữu K234Đ37 LPCTT

***  So sánh các loại hình DN 

 

 

>>> Còn tiếp