KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Các nội dung về quản lý hành chính nhà nước

1. Quy định về tổ chức bộ máy nhà nước (Tham khảo: Hiến pháp 1992; Dự thảo sửa đổi hiến pháp Luật Tổ chức Chính phủ 2001Luật Tổ chức quốc hội 2001Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003)

2. Quản lý văn bản, giấy tờ  (Tham khảo: Nghị định 110/2004 Công tác văn thư)

3. Quy định về bảo vệ cơ quan Doanh nghiệp – nhà nước ( Tham khảo: Nghị định 06/2013 về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; Nghị định 36-CP)

4. Các vấn đề về cải cách hành chính (Tham khảo Luật Cán Bộ, Công Chức 2008; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005Luật Phòng, chống tham nhũng 2005) 

5. Quy định về việc tiếp công dân (Tham khảo Luật Cán Bộ, Công Chức 2008

6. Quy định về việc tiết kiệm chống lãng phí (Tham khảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005Luật Phòng, chống tham nhũng 2005; Luật Ngân sách nhà nước 2002) 

7. Các quy chế làm việc của cán bộ công chức (tham khảo: Luật Cán Bộ, Công Chức 2008)

8. Quy định về quản lý tài sản nhà nước (Tham khảo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2005Luật Phòng, chống tham nhũng 2005)

9. Quy định về việc thực hiện dân chủ (Tham khảo: Luật Cán Bộ, Công Chức 2008

10. Giải quyết tranh chấp hành chính (Tham khảo: Luật Dân Sự 2005Luật Tố Tụng Dân Sự 2004Luật Tố Tụng Hành Chính 2010Luật Cán Bộ, Công Chức 2008)

Thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

1. QUỐC HỘI: Hiến pháp, Luật, Nghị quyết (Chủ tịch QH ký)

2. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QH: Pháp lệnh, Nghị quyết

3. CHỦ TỊCH NƯỚC: Lệnh, Quyết định

4. CHÍNH PHỦ: Nghị định, Nghị quyết (Thủ tướng ký)

5. THỦ TƯỚNG: Quyết định, Chỉ thị

6. CẤP BỘ: Thông tư, Thông tư liên tịch (Bộ trưởng ký)

7. BỘ TRƯỞNG: Chỉ thị, Quyết định, Thông tư liên tịch

8. TÒA ÁN TỐI CAO: Nghị quyết, Thông tư liên tịch (Chánh tòa TC ký)

9. VIỆN KIỂM SOÁT: Thông tư, Thông tư liên tịch, Quyết định, Chỉ thị (Viện trưởng Viện TC ký)

10. HỘI ĐỐNG NHÂN DÂN: Nghị quyết (Chủ tịch HĐNĐ ký)

11. ỦY BAN NHÂN DÂN Quyết định, Chỉ thị (Chủ tịch UBN ký)