Các trường hợp được hưởng lương hưu theo quy định của luật BHXH 2014

Sáu (06) trường hợp với các điều kiện để hưởng lương hưu

 

Dieu kien huong luong huu

 

CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ÁP DỤNG: điểm a,b,c,d,g,h,i – K1 Đ2 LBHXH2014

– NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 1 tháng; NLĐ làm việc theo HĐLĐ ở nước ngoài;

– Người quản lý DN có hưởng lương

– Cán bộ, công chức, viên chức;

– Công nhân quốc phòng, NLĐ trong DN nhà nước;

> Người lao động nước ngoài phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018. K2Đ2, Đ124 LBHXH2014

> Mức hưởng lương hưu hàng tháng tối thiểu bằng 45%, tối đa 75% của mức tiền lương đóng BHXH( tính từ 15 năm đóng BHXH. (VD: LĐ nữ có 29 năm đóng BHXH: nghỉ hưu mức sức 61% ở tuổi 47 > mức 45% của 15 năm BHXH + 14 năm tiếp theo = 14*2%=28% ==> hưởng  73%Lương BQ đóng BHXH. Bị trừ mỗi năm hưu trước tuổi 1%: 9 năm = 9% ==> CÒN LẠI 73%-9% = 64% LBQ – K1 Đ56) – Đ56;  K1, K2 Đ62 LBHXH2014

___________________________________