Các trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đất đai

>>> CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH
KHI CHUYỂN ĐỔI, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO THỪA KẾ BẤT ĐỘNG SẢN (nhà, đất, công trình xây dựng)