Luật Công chứng 2006 và tài liệu liên quan

Mục lục Luật Công chứng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006

—————————————————

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch; hôn nhân và gia đình; chứng thực

 Nghị định số 04/2012/NĐ-CP

 Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Thông tư số 03/2008/TT-BTP

 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

 Chỉ thị số 10/2001/CT-UB

 Về việc triển khai thực hiện Nghị định 75/2000/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/2001/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về công chứng, chứng thực

 Thông tư số 03/2001/TP-CC

 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

 Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg

 Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực

 Nghị định số 45/HĐBT

———————————

>>> ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

– Phải là công chứng viên, phải là công dân Việt Nam, tối thiểu 5 năm làm công tác pháp luật. Hoặc cử nhân luật, học nghề công chứng tối thiểu 6 tháng tại Học viện Tư pháp, qua thời gian tập sự 18 tháng sau đó mới được bổ nhiệm công chứng viên. Sau khi được bổ nhiệm, cần lập đề án mở Văn phòng Công chứng trình UBND cấp tỉnh xem xét đồng ý phê duyệt cho phép thành lập. Sau khi lập, phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Văn phòng Công chứng phải qua “cửa” UBND tỉnh, được phép rồi mới đăng ký hoạt động, tức là qua 2 “cửa”. Bởi CCV kinh doanh một mặt hàng đặc biệt là quyền lực Nhà nước, được nhân danh Nhà nước. UBND tỉnh  xem xét phân bổ đồng đều, tránh chỗ thì chen chúc nhau, chỗ thì không có.