KIỂM SOÁT NỘI BỘ LÀ GÌ?

Kiểm soát nội bộ (KSNB) là việc thiết lập một hệ thống các quy chế, thủ tục, quy trình (về tài chính, quản lí, nhân sự, kinh doanh, sản xuất…) nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thông qua kiểm soát rủi ro, giảm lãng phí thất thoát; đồng thời nâng cao sự minh bạch, tin cậy của các báo cáo tài chính và đảm bảo việc tuân thủ đúng pháp luật hiện hành và nội quy của tổ chức.

Đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu đều cần thiết lập một hệ thống quy chế, thủ tục để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động như kế hoạch kinh doanh đã xây dựng, đồng thời tránh rủi ro trong quá trình khởi sự và phát triển. Những doanh nghiệp đang trong quá trình tăng trưởng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức cũng như các cơ hội, vì thế nhu cầu hoàn thiện hệ thống KSNB để tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả lại càng trở nên cấp bách. Những tổ chức không xây dựng hệ thống KSNB sẽ khó có khả năng đo lường hiệu quả công việc, quản lí rủi ro kém hơn và hệ thống quản lý thiếu chuyên nghiệp làm cho nhà quản trị khó kiểm soát, hoặc tốn nhiều nỗ lực hơn để kiểm soát hệ thống.

Kỹ năng kiểm soát nội bộ là vô cùng cần thiết cho tất cả những người làm công tác quản lý, giúp phát hiện và hạn chế các sự cố, nâng cao năng lực quản lý các cá nhân và năng lực cạnh tranh của các công ty.

Nhằm hỗ trợ các nhà quản lý tại Việt Nam tiếp cận được với chuẩn mực Kiểm Soát Quốc Tế, FMIT – đối tác đào tạo duy nhất tại Việt Nam của Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI®, Hoa Kỳ đã và đang triển khai tổ chức các khóa học về Kiểm Soát Nội Bộ với những nội dung như sau:

>>>Kỹ năng kiểm soát nội bộ:

–          Xây dựng được sơ đồ kiểm soát nội bộ

–          Nắm được các quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

–          Nắm được các mô hình được sử dụng để xác định các nguy cơ và đánh giá mức độ rủi ro

>>>Kiến thức kiểm soát nội bộ:

–          Nền tảng về kiểm soát nội bộ

–          Đánh giá tính hiệu quả của kiểm soát trong hệ thống kinh doanh

–          Xây dựng môi trường hỗ trợ kiểm soát kinh doanh

–          Xác định đo lường & quản lý rủi ro

–          Đánh giá rủi ro

–          Am hiểu và rà soát thực tế quản trị của tổ chức

–          Sử dụng khung COSO để đánh giá sự phù hợp của kiểm soát nội bộ

>>> Mục tiêu của kiểm soát viên:

–          Chứng minh được năng lực của bản thân về lĩnh vực kiểm soát nội bộ

–          Cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập

–          Đạt được mức độ hiểu biết và được công nhận trong cộng đồng kiểm soát nội bộ quốc tế

–          Nâng cao sự tin tưởng của khách hàng

–          Duy trì và cải tiến quy trình nhằm đạt được hiệu quả tối ưu thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ