Danh mục/ Khung giá khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT)

  1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn (BHYT) được Bảo hiểm xã hội thanh toán: 36/2005/QĐ-BYT; Dự luật mới 
  2. Khung giá tối đa các dịch vụ khám chữa bệnh: Phụ lục kèm 04/2012/TTLT-BYT-BTC;
  3. Danh mục vật tư được BHYT chi trả: 27/2013/TT-BYT
  4. Danh mục thuốc được BHYT (Tân dược):  31/2011/TT-BYT

___________________________________________

Thông tư 09/2009/TTLT-BYT-BTC: Hướng dẫn thực hiện BHYT (kèm phụ lục)
Luật BHYT 2008
Thủ tục/Tỷ lệ được hưởng BHYT