Kiến thức về đấu giá và đấu thầu


 

1. Đấu giá là gì?

Đấu giá là hình thức định giá và bán tài sản thông qua trung tâm dịch vụ đấu giá trong đó có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục của Luật đấu giá tài sản. K2Đ5 LĐG2016

2. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. K12Đ4 LĐT2013

 

 

___________ Còn tiếp