Mẫu đề thi trắc nghiệm các luật liên quan đến Lao động nữ BHXH, Hôn nhân gia đình và Bình đẳng giới (có đáp án)

CongDoan001

CongDoan002

CongDoan003

CongDoan5

CongDoan6

CongDoan007

CongDoan008

 

_____________________________________ Trích Hội thi CĐ Trường THTĐ2 – HM-TP.HCM ____________