THÙ LAO – LỆ PHÍ & CÁC CHI PHÍ CÔNG CHỨNG – CHỨNG THỰC

THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ CHI PHÍ KHÁC

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 57 của Luật Công chứng: Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng – giao dịch, đánh máy, sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Mức thu được xác định như sau:

 

STT

NỘI DUNG

MỨC THU

(Đồng/văn bản)

A

Phí soạn thảo hơp đồng, giao dịch  

1

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

200.000

2

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

150.000

3

- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất- Hợp đồng mua bán, tặng cho căn hộ chung cư

- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Hợp đồng trao đổi quyền sử dụng đất

- Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

- Hợp đồng thuê, mượn tài sản

- Hợp đồng vay tiền

- Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng – giao dịch

- Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng

- Văn bản thỏa thuận khác

100.000

 

 

 

4

- Di chúc- Hợp đồng uỷ quyền

- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô

- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung; Phụ lục hợp đồng – giao dịch

50.000

5

Hợp đồng – giao dịch khác

40.000

6

Văn bản từ chối nhận di sản

30.000

7

- Giấy uỷ quyền- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy

20.000

B

Công bố di chúc

100.000

C

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế

150.000

D

Phí đánh máy văn bản, sao chụp văn bản

 

1

Phí đánh máy văn bản (trang A4)

5.000

2

Phí sao chụp văn bản (trang A4)

500

 

II. CHI PHÍ KHÁC:

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 của Luật Công chứng: Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó.

Mức thu này do người yêu cầu công chứng và Phòng Công chứng thoả thuận.

Ghi chú: Các mức thu nêu tại phần I, II đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm phí công chứng theo quy định tại thông tư số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.  

__________________________________________________________

            Phần thỏa thuận (Mức đề nghị):

1.        Người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định: 50.000 đồng/trường hợp. Riêng lệ phí xác minh, giám định người yêu cầu nộp theo chứng từ hóa đơn của cơ quan, tổ chức xác minh, giám định.

  1. Thực hiện công chứng ngoài giờ hành chính, ngoài trụ sở công chứng:

a, Trong tỉnh:

* Thực hiện công chứng trong phạm vi thành phố:

- Ngoài giờ, ngoài trụ sở     : 300.000 đồng/trường hợp

- Trong giờ, ngoài trụ sở      : 200.000 đồng/trường hợp

- Ngoài giờ, tại trụ sở          : 150.000 đồng/trường hợp

* Thực hiện công chứng tại các huyện: Do người yêu cầu công chứng và Phòng Công chứng thỏa thuận.

Trường hợp, cá nhân, tổ chức yêu cầu thực hiện công chứng ngoài trụ sở sau 22 giờ thì mức thu phí thực hiện công chứng do người yêu cầu công chứng và Phòng Công chứng thỏa thuận.