Download các Biểu mẫu bảo hiểm xã hội (BHXH)

>>> DOWNLOAD TOÀN BỘ CÁC MẪU BIỂU BHXH

Stt Tên phiếu giao nhận hồ sơ Xem trước Tải về Ngày áp dụng
1 PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc xem 15/10/2012
2 PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc xem 15/10/2012
3 PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc xem 15/10/2012
4 PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH xem 25/03/2013
5 PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa xem 15/10/2012
6 PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức xem 15/10/2012
7 PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện xem 15/10/2012
8 PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên xem 01/05/2012
9 PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu xem 01/05/2012
10 PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất xem 01/05/2012
11 PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện xem 15/10/2012
12 PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện xem 01/04/2013
  • Các biểu mẫu khác
Stt Tên biểu mẫu Xem trước Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012
2 Hướng dẫn phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu quản lý thu xem 15/10/2012
3 Mẫu Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT xem 15/10/2012
4 Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện xem 15/10/2012
5 Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT xem 15/10/2012
6 Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện xem 15/10/2012
7 Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận xem 15/10/2012
8 Mẫu D01c-TS xem 15/10/2012
9 Mẫu D01-TS Đơn đề nghị xem 15/10/2012
10 Mẫu D02-TS, D02b-TS 15/10/2012
11 Mẫu D03-TS Danh sách giảm người chỉ tham gia BHYT 15/10/2012
12 Mẫu D03-TS Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 15/10/2012
13 Mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012
14 Mẫu D01b-TS xem 15/10/2012
15 Mẫu A03-TS tờ khai tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012
16 Mẫu D03-TS đối tượng do Sở LĐTBXH quản lý xem 18/07/2013
17 Mẫu C04-TS hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện 15/10/2012
18 Công văn trả thẻ (kèm theo CV 1068BHXH-THU) 22/04/2013
19 Mẫu C65-HD GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH 2007
Tags: ,