Thủ tục thành lập đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp

1Quyền thành lập đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được quyền thành lập các đơn vị phụ thuộc là Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Trường hợp bạn muốn mở 1 phòng giao dịch để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, không tiến hành các hoạt động kinh doanh thì nên thành lập Văn phòng đại diện; trường hợp bạn muốn bán hàng tại địa điểm đó thì nên thành lập địa điểm kinh doanh.

2.  Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại khoản 1 Điều 33 như sau:

Về hồ sơ cần có:

a. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  theo mẫu tại đây;

b. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

c. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

d. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

e. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian giải quyết:

Luật doanh nghiệp quy định về thời gian là 3 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét về tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận thành lập Văn phòng đại diện.

3. Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp của bạn, trụ sở và đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp đều đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh nên không cần làm thủ tục này.