Nghiệp vụ Công chứng viên

Quản lý nhà nước về công chứng
2. Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động công chứng
3.Tổng quan về nghề công chứng
4. Đạo đức nghề nghiệp công chứng
5. Các nguyên tắc hành nghề công chứng
6. Tổ chức xã hội nghề nghiệp về công chứng
7. Văn bản công chứng, giá trị pháp lý của văn bản công chứng
8. Các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam
9. Người yêu cầu công chứng trong hoạt động công chứng
10. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công chứng viên
11. Kỹ năng chung về công chứng
12. Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch
13. Pháp luật về hộ tịch liên quan đến hoạt động công chứng
14. Xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia giao dịch là cá nhân

Những vấn đề chung về công chứng

15. Thủ tục công chứng – hợp đồng giao dịch
16. Xác định tư cách pháp lý của chủ thể tham gia giao dịch là tổ chức
17. Nhận dạng con người
18. Nhận dạng chữ viết, chữ ký, con dấu trong tài liệu, giấy tờ
19. Soạn thảo văn bản công chứng
20.Tình huống: Soạn thảo văn bản công chứng
21. Lưu trữ hồ sơ công chứng
22. Tọa đàm: Văn bản công chứng bị tuyên bố vô hiệu

Kỹ năng Công chứng một số hợp đồng

24. Những quy định của pháp luật về tài sản liên quan đến hoạt động công chứng
25. Những quy định pháp luật về hợp đồng liên quan đến hoạt động công chứng
26. Những quy định pháp luật về đất đai liên quan đến hoạt động công chứng
27. Những quy định pháp luật về hợp đồng liên quan đến hoạt động công chứng
28. Kỹ năng chung về công chứng
29. Những quy định pháp luật về nhà ở liên quan đến hoạt động công chứng
30. Những quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự liên quan đến hoạt động công chứng
31. Công chứng hợp đồng thuê, thuê lại tài sản
32. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
33. Đi thực tế tại các tổ chức hành nghề công chứng
34. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản

35. Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản
36. Công chứng hợp đồng chuyển đổi tài sản
37. Công chứng hợp đồng mượn, vay tài sản
38. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
39. Các loại hợp đồng mua bán, chuyển đổi, tặng cho, thuê tài sản
40. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản
41. Công chứng hợp đồng bảo lãnh
42. Công chứng hợp đồng đặt cọc
43. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
44. Kỹ năng Công chứng một số hợp đồng.

Kỹ năng công chứng các loại hợp đồng khác
46. Những quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại liên quan đến hoạt động công chứng
47. Những vấn đề về sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động công chứng
48. Những vấn đề về chứng khoán có liên quan đến hoạt động công chứng
49. Công chứng hợp đồng hợp tác kinh doanh
50. Đi thực tế tại các tổ chức hành nghề công chứng
51. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
52. Những quy định pháp luật về đại diện liên quan đến hoạt động công chứng
53. Công chứng hợp đồng uỷ quyền
54. Công chứng giao dịch có yếu tố nước ngoài
55. Hợp đồng trong lĩnh vực Kinh doanh thương mại
56. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng các loại tài sản khác
57. Chuyên đề về phòng chống tham nhũng
58. Công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng
59. Những quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản liên quan đến hoạt động công chứng
60. Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

Kỹ năng công chứng văn bản liên quan đến tài sản vợ chồng và thừa kế
63. Những quy định pháp luật về tài sản vợ chồng liên quan đến hoạt động công chứng
64. Những quy định pháp luật về thừa kế liên quan đến hoạt động công chứng
65.Công chứng văn bản thoả thuận chia tài sản chung của vợ chồng
66. Công chứng văn bản khôi phục chế độ tài sản chung của vợ chồng
67. Công chứng văn bản thoả thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng
68. Công chứng văn bản khác liên quan đến tài sản vợ chồng
69. Các văn bản liên quan đến tài sản vợ chồng
70. Công chứng di chúc
71. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế
72. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản theo pháp luật
73. Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, khai nhận di sản theo di chúc
74. Công chứng các văn bản khác trong lĩnh vực thừa kế
75. Các văn bản trong lĩnh vực thừa kế
76. Kỹ năng công chứng văn bản liên quan đến tài sản vợ chồng và thừa kế