QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BHXH NGHỈ THAI SẢN

Theo quy định của pháp luật BHXH thì người sử dụng lao động sẽ thực hiện việc báo giảm lao động kể từ tháng NLĐ bắt đầu nghỉ sinh con.

Hồ sơ hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm: Sổ BHXH; bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con.
Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con sẽ được tính bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 06 tháng liên kề trước khi nghỉ việc.
Khoản trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung đối với lao động nữ khi sinh con được căn cứ theo mức lương tối thiểu chung đang được áp dụng tại thời điểm hưởng chế độ thai sản