ĐỀ CƯƠNG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG:

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
Bài 1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự
Bài 2. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng
Bài 3. Chứng cứ trong tố tụng hình sự
Bài 4. Các biện pháp ngăn chặn

CHƯƠNG II. CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÌNH SỰ.
Bài 5. Khởi tố vụ án hình sự
Bài 6. Điều tra vụ án hình sự và quyết định việc truy tố
Bài 7. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Bài 8. Xét xử phúc thẩm
Bài 9. Thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật

CHƯƠNG III.
Bài 10. Xét lại bản án và quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật