KIẾN THỨC LUẬT VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1. Luật Ngân sách nhà nước 2002

2. Nghị định 60/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước 2002

… Updating