Những điểm mới trong luật doanh nghiệp 2014

1/ Cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; cho phép công ty cổ phần có thể chọn một trong hai mô hình tổ chức, quản lý;

Cho phép lựa chọn cách bầu dồn phiếu hay không bầu dồn phiếu khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần.

2/ Không còn cấm một người đã làm Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty cổ phần không được làm Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty khác.

3/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (CNĐKDN) chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Địa điểm kinh doanh…

4/ Bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy CNĐKDN; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề. “Chọn bỏ thay vì chọn cho” <=> Loại trừ các ngành nghề cấm kinh doanh, còn lại được kinh doanh tất cả ngành nghề khác.

5/ Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu  theo quy định của pháp luật. Không còn phải đăng ký với cơ quan Công an, Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

6/ Luật mới đã chính thức bãi bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy này đồng thời là Giấy CNĐKDN. Theođó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam thì chỉ cần thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

7/ Giảm tỷ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành. Đồng thời, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; Bãi bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.

– Tổng hợp từ Lê Xuân Hiền