KIẾN THỨC VỀ DI CHÚC VÀ THỪA KẾ

1) Toàn án không được công nhận quyền thừa kế (sở hữu nhà đất) cho con cái trong quyết định thuận tình li hôn của cha mẹ: Trường hợp người con đó muốn được hưởng thừa kế trong di chúc của ông bà khi đủ điều kiện về tuổi (18t) nhưng lúc này ông bà còn sống và vẫn đang đứng tên chủ sở hữu.

2) Công chứng viên không được chứng thực tờ khai từ chối nhận thừa kế khi quyền lợi thừa kế của người đó chưa được phát sinh: Trường hợp người con ngoài giá thú từ chối nhận di sản của người cha trong quan hệ tình cảm với người cha đang còn sống, đến khi người cha chết thì thay đổi và muốn được chi tài sản

VBPL: Bộ luật Dân sự năm 2005: “thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế”. “Con trong hoặc ngoài giá thú đều có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau”