Kiến thức về tương trợ tư pháp, uỷ thác tư pháp giữa Việt Nam và nước ngoài

  1. Luật tương trợ tư pháp 2007Luật điều ước quốc tế 2016
  2. Nghị định 92/2008/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về chi phí thực hiện ủy thác tư pháp quy định tại các Điều 16, 31, 48, 60; chế độ báo cáo, thông báo hoạt động tương trợ tư pháp từ Điều 61 đến Điều 70 và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp quy định tại Điều 62 của Luật Tương trợ tư pháp
  3. Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC Quy định trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự
  4. Danh mục các nước ký hiệp định/thỏa thuận tương trợ tư pháp về dân sự với Việt Nam
  5.  Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14: về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; nghĩa vụ chịu án phí, lệ phí Tòa án.
  6. Công văn 242/TANDTC-HTQT: V/v tiền tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài nộp tại cơ quan thi hành án dân sự