CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHEN THƯỞNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI ĐỒNG NAI

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH MỘT HỘ tại ấp 2 xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai – Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết: Tổng diện tích đất đai bị thu hồi: 8.844m2

+ Bồi thường về đất ở nông thôn + đất trồng cây lâu năm, đất lúa nước: Quyết định 886/QĐ-UBND Đồng Nai ngày 25/3/2020 lên tới 1.448k/m2. Tính theo vị trí đất dựa vào văn bản 937/TNMT; công văn số (3) 217/CV/VPĐK ngày 23/6/2020.

+ Bồi thường về nhà cửa, kiến trúc: dựa vào quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 09/2019/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, K3Đ6 10/2018/QĐ-UBND 

+ Bồi thường về cây trồng, hoa màu: dựa vào quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019

+ Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: theo K1Đ15 10/2018/QĐ-UBND Đồng Nai : Quy định đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đơn gía đất theo quyết định 49/2019/QĐ-UBND

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: K1Đ14 10/2018/QĐ-UBND về nhà cửa công trình.

+ Thưởng chấp hành tốt chủ trương: theo điều 31 quyết định  10/2018/QĐ-UBND