Quy trình thực hiện dự án đầu tư công trình xây dựng

BƯỚC 1) CHUẨN BỊ DỰ ÁN

> Quy hoạch xây dựng (Nhà đầu tư có thể/không bắt buộc tham gia lập đề án quy hoạch xây dựng). Đ13 LXD201444/2015/NĐ-CP . Nhà đầu tư do người quyết định [chủ trương] đầu tư (CQNN) hoặc cũng chính là người quyết định đầu tư. K27Đ3

Lập hồ sơ xin giao đất lập dự án: K1Đ3 30/2014/TT-BTNMT

> Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (phải lập thêm BC nghiên cứu tiền khả thi đối với công trình quan trọng hoặc nhóm A: Các nhóm CTXD PL1 59/2015/NĐ-CP VD: Dự án hạ tầng khu công nghiệp) – Đ53. hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD – Đ55 (CTXD nhỏ không phải nhà ở phải lập báo cáo KT-KT ĐTXD K3Đ52LXD)

> Thẩm định dự án đầu tư XD, (cấp thẩm định bao gồm CQNN hoặc cá nhân/Doanh nghiệp tư nhân người quyết định đầu tư) – Đ56,57. Bao gồm: thẩm định thiết kếcơ sơ và thẩm định các nội dung của BC nghiên cứu khả thi XD – Đ58.

Dự án thuộc UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư: …Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; dự án dưới 5000 tỷ… Đ32LĐT2014

> Xin cấp phép xây dựng dự án 

– Đơn đề nghị cấp giấy phép XD (PL1 15/2016/TT-BXD).
– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất
– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (hình thể, kích thước thửa đất nếu GCN chưa thể hiện)
– Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư của chủ đầu tư. (Mẫu 04 18/2016/TT-BXD).
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đầu tư.
– Bộ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định
– Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC
– Báo cáo thẩm tra thiết kế của tổ chức tư vấn (Mẫu 03,05 18/2016/TT-BXD)
– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế

BƯỚC 2) TIẾN HÀNH DỰ ÁN

> Thành lập Ban quản lý dự án (biểu mẫu) trực thuộc nhà đầu tư (do CQNN hoặc DNTN thành lập) – Đ64. Hoặc thuê pháp nhân tư vấn quản lý dự án có năng lực – Đ65

> Khảo sát xây dựng – Đ74. do chủ đầu tư có khả năng (đã đăng ký trong GCNĐKKD) hoặc thuê Khảo sát XD có năng lực – Đ76.

> Thiết kế xây dựng (phải tổ chức thi tuyển mẫu đối với dự án lớn Đ81) – Đ78. Thuê pháp nhân có năng lực (chủ đầu tư có năng lực hoặc thuê pháp nhân – Đ85. Đối với nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình được tự thiết kế- Đ79; công trình vừa cấp 3 (1-3 tầng, cao từ 7-28m) vừa cấp 1 (nhỏ hơn 1000m2)

> Thẩm định phê duyệt thiết kế(CQNN phê duyệt hồ sơ thiết kế) – Đ82

> Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (các công trình được miễn GPXD: CT bí mật nhà ở quốc gia; Ct đã có quy hoạch 1/500, CT tạm, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn) – Đ89. > Thông báo với nơi Cấp GPXD khi khởi công XD.

Xin cấp chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy PCCC đối với các dự án, công trình quy định tại Đ15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP (Phụ lục IV); 66/2014/TT-BCA + Phụ lục biểu mẫu hướng dẫn…> thủ tục

LƯU Ý:

Vừa là Nhà thầu thi công vừa là nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc vừa lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: không
– Vừa thiết kế
vừa giám sát: được – K3Đ2 NĐ63/2014 (Vừa lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.)
Vừa thiết kế vừa thẩm định [hồ sơ]: không. b)K2Đ6 LĐT
– Vừa thiết kế
vừa kiểm định: được. PL không cấm
– Vừa thi công
vừa thiết kế(kỹ thuật/xây dựng/mua sắm): không – K2Đ2 NĐ 63/2014/NĐ-CP
– Vừa thi công vừa giám sát: không – K3Đ6 Luật ĐT
– Vừa giám sát vừa kiểm định: không – g)K6Đ89 LĐT
Vừa quản lý dự án vừa giám sát thi công dự án: không:quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; chất lượng XD…; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng“. K1Đ66LXD
–  Vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu v
ừa tham gia thẩm định kết quả chọn thầu đối với cùng một gói thầu, dự án: Không: c)K5Đ89 LĐT

Vừa là nhà đầu tư vừa là nhà thầu thi công/giám sát/tư vấn: được: nếu độc lập hoặc không có cổ phần, hoặc chỉ có vốn góp <=30%

> Các nhà thầu trên phải độc lập về tài chính và pháp nhân. Đ2NĐ63/2014

BƯỚC 3) KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

> Hoàn thiện hồ sơ đã được phê duyệt (GPXD, Hợp đồng XD, GCNQSDĐ, phương án bố trí vốn, các biện pháp an toàn VSLĐ, môi trường…và kết quả kiểm tra được phê duyệt b)K3Đ16 NĐ139/2017) Đ107.

> Lập biển báo, thông tin công trình (trừ nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng) – Đ109.

BƯƠC 4) THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

> Giám sát thi công, chủ đầu tư tự giám sát hoặc thuê pháp nhân có năng lực giám sát thi công (bao gồm: đúng thiết kế, chất lượng, tiến độ, ATLĐ, môi trường.,,, không bắt buộc đối với nhà ở riêng lẻ). Nhà thầu giám sát cũng có thể là tư vấn giám sát – Đ129, Pháp nhân giám sát không thể đồng thời thi công trong 1 công trình xây dựng.-  Đ122. Phải lập báo cáo giám sát thi công – Đ6 26/2016/TT-BXD

+ Lập nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu chính/tổng thầu (pháp nhân ký hợp đồng đầu tiên với chủ đầu tư) – Đ10 26/2016/TT-BXD; c)K1Đ32 139/2017/NĐ-CP

+ Phải mua bảo hiểm công trình hoặc TNNN theo quy định K2Đ9 LXD2014
DN hoạt động xây dựng (kiểm định K2Đ18, lập/thẩm tra/tư vấn/thiết kế/thi công/giám sát/quản lý dự án Đ151,152,154,156,157,159 LXD ) được phân thành hạng I, hạng II, hạng III phải có chứng chỉ năng lực hoạt động.K4Đ148 LXD;

+ Phải lập biên bản về kết quả kiểm tra các biện pháp thi công đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. b)K3Đ16 NĐ139/2017

  • Đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà cấp 4 của hộ gia đình cũng phải giao cho DN có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực XD, có chứng chỉ và năng lực theo quy định: Đ23 139/2017/NĐ-CP;
    Phải lập hồ sơ sự cố công trình: c)K1Đ21 139/2017/NĐ-CP

> Nhà thầu thi công Lập bản vẽ hoàn công đối với các công trình phải thuê nhà thầu đủ năng lực – h)K2Đ113 LXD (pháp nhân thiết kế cũng có thể vừa là pháp nhân thi công xây dựng công trình)

> Nghiệm thu công trình xây dựng, gồm nghiệm thu từng công việc, NT giai đoạn chuyển bước; nghiệm thu từng giai đoạn hạng mục, và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình (có thể thanh lý hợp đồng…)  – Đ123.

> CQNN Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình – Đ123 LXD. Có thể được CQNN kiểm tra công tác nghiệm thu và cho phép đưa côngtrình vào sử dụng trước khi nghiệm thu các công việc phụ trợ khác – K3Đ13 26/2016/TT-BXD

> Bàn giao công trình đưa vào hoạt động. các nhà thầu phải giao cho chủ đầu tư đầy đủ hồ sơ liên quan: bản vẽ hoàn công, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo trì, danh mục vật tư thiết bị…) – Đ124.

BƯỚC 5) SỬ DỤNG VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

> Bảo hành công trình – Đ125 LXD. Bảo trì (phải có kế hoạch và báo cáo hàng năm – b)K2Đ19 NĐ139) công trình – Đ126

> Quan trắc CTXD theo quy định K6Đ40 46/2015/NĐ-CP; PL6 26/2016/TT-BXD

Phải có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề đối với các vị trí quản lý, chủ trì, chủ nhiệm, chỉ huy trưởng thiết kế, khảo sát, thẩm tra trong các dự án CTXD. K3Đ148 LXD
Các trường hợp thuê mướn, hợp tác liên doanh, thi công XDCT… phải lập thành văn bản theo quy định Đ138 LXD2014 và BLDS2015

Khi kiểm tra, nghiệm thu, đưa vào sử dụng các hạng mục phải có VB báo cáo, đề nghị hoặc phê duyệt gửi CQNN
Chỉ tạm ứng khi có quy định hoặc HĐ bảo lãnh tạm ứng. g)K1Đ141 LXD


100/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng (59/2015/NĐ-CP  SĐBS 42/2017/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

139/2017/NĐ-CPxử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản…

15/2016/TT-BXD: thay thế10/2012/TT-BXD  hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

161/2016/NĐ-CP: Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

26/2016/TT-BXD: quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng (hướng dẫn46/2015/NĐ-CP )

03/2016/TT-BXD: hướng dẫn 46/2015/NĐ-CP ; 59/2015/NĐ-CP  Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn quản lý hoạt động đầu tư xây dựng > Phân cấp nhà ở, các loại cấp nhà (nhà cấp 1…4)

37/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết về hợp đồng xây dựng – không buộc áp dụng cho ca nhân tổ chức ngoài công lập (Hướng dẫn thi công HĐXD: 09/2016/TT-BXD)

32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

18/2016/TT-BXD (thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình) hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng (thay thế 12/2009/NĐ-CP ; 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng); > Phụ lục phân loại dự án ĐTXDCT + mẫu biểu

15/2016/TT-BXD (cấp phép XD) hướng dẫn 59/2015/NĐ-CP 

46/2015/NĐ-CP thay thế  15/2013/NĐ-CP thay thế 49/2008/NĐ-CP SĐBS 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (phân cấp công trình: nhà cấp 4, cấp 3…)

44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

05/2015/TT-BXD: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ (thay thế 10/2014/TT-BXD)

45/2009/QĐ-UBND SĐBS 135/2007/QĐ-UBND:  Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: số tầng được xây so với chiều rộng lộ giới, độ nhô tối đa của ban công: cao độ ban công lầu 1…

39/2009/TT-BXD: Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

180/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

04/2008/QĐ-BXD quyết định về việc ban hành: “Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng”: khoảng nhô ra ban công…

Các tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng