Thời hiệu yêu cầu và thi hành án dân sự

  1. Luật Thi Hành Án Dân Sự 2008 – SĐBS 2014 – LTHADS hợp nhất
  2. Bộ luật tố tụng dân sự 2005/2011 Full
  • 62/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
  • 125/2013/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự/ án phí
  • 135/2013/NĐ-CP SĐBS  61/2009/NĐ-CPvề tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
  • 144/2010/TLT-BTP-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự /tình huống…(58/2009/NĐ-CP về án phí THA)

 

> TRÌNH TỰ THỜI GIAN TRONG VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

thoihieu THA

 

> QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BẢN ÁN/QĐ DÂN SỰ CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DS

 

quy trinh THA

 

> QUY TRÌNH XỬ LÝ KẾT QUẢ XÁC MINH ĐẢM BẢO THI HÀNH ÁN

 

XU LY XAC MINH

 

> MỨC PHÍ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

AN PHI

> THỜI GIAN CHUYỂN GIAO BẢN ÁN/QUYẾT ĐỊNH CUAT TOÀ ÁN CHO CƠ QUAN THA

CHUYEN BAN AN

  • 30 ngày, kể từ ngày BA, QĐ có HLPL đối với các BA,QĐ qui định tại điểm a,b,c,d, khoản 1 điều 2 Luật THADS
  • 15 ngày, kể từ ngày ra BA, QĐ đối với BA,QĐ quy định tại điểm a khoản 2 điều 2 Luật THADS
  • 0 ngày, Chuyển ngay, đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. K3 Đ28

 

– LHQUANG +ADMIN –