TÀI LIỆU TỐ TỤNG (LƯU HÀNH NỘI BỘ)

Chỉ chia sẻ cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền liên quan:
“Căn cứ đất đai đang tranh chấp”