Kiến thức về đào tạo lái xe, sát hạch lái xe và đăng kiểm xe cơ giới

  1. Luật Giao thông đường bộ 2008

___________________

  • 70/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
  • 59/2013/TT-BGTVT: Quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
  • 11/2009/TT-BGTVT: Quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

____________________

  1.  Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014